Remissvar

Myndigheter under regeringen, som exempelvis Inspektionen för socialförsäkringen, är skyldiga att svara på remisser. Varje myndighet avgör om den har några synpunkter att redovisa i sitt svar eller inte. 

Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för demokratin.