ISF Rapport 2023:2 Publicerad 2023-03-31

Samordnat stöd gör skillnad

ISF har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna för personer som får insatser av den stödverksamhet som finansieras av samordningsförbunden. Personerna har olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och behöver stöd från fler än en myndighet för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Stödet utförs av team som oftast består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan regioner och kommuner.

Sammantaget finner vi att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I utvärderingen av samordningsförbunden i Göteborgs, Insjörikets och Stockholms stad studerar vi hur personernas upplevelser av sin situation och sina möjligheter på arbetsmarknaden påverkas av att de får träffa ett team från förbunden. Resultaten visar att de ser mer positivt på sina framtida möjligheter till arbete och självförsörjning och på livet i allmänhet i jämförelse med de som inte har träffat ett team.

Vi har också studerat effekterna av teamverksamheten Malmökraften i Malmö stad med hjälp av registerdata från flera olika myndigheter. Även här ser vi positiva effekter för de personer som deltagit. De har fått både subventionerade anställningar och nystartsjobb i högre grad än de som inte har deltagit. Deras inkomster har ökat och andelen med försörjningsstöd har minskat.

Samtidigt är det en omfattande satsning med stora kostnader. Därför är det viktigt att veta om resurserna används på ett sätt som gör så stor nytta som möjligt. ISF anser att det behövs fler utvärderingar för att veta vilka insatser som är mest framgångsrika när det gäller att få fler att närma sig arbete och självförsörjning. Det är särskilt viktigt eftersom samordnade insatser kan ge stora samhällsvinster på längre sikt – både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Det här är slutredovisningen av ett regeringsuppdrag

Den här rapporten är den tredje och avslutande delen av ett regeringsuppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. Tidigare har vi publicerat följande utvärderingar:

2019:4 Gör samordningsförbund någon skillnad? En analys av samordningsförbund under perioden 2005–2010 Öppnas i nytt fönster.

2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet. En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande

Samordnat stöd gör skillnad för personer långt ifrån arbetsmarknaden Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster.