ISF Rapport 2011:4 Publicerad 2011-05-03

Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen

Den 1 juli 2008 och den 1 januari 2010 infördes nya regler i sjukförsäkringen för att effektivisera sjukskrivningsprocessen och få till stånd tidiga insatser för att i högre grad ta till vara arbetsförmågan. I regleringsbrevet för 2010 fick Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att granska om de nya reglerna fått genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt.

Särskilt fokus i uppdraget lades på prövningarna av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna, rutiner för övergången från sjukförsäkringen till insatser hos Arbetsförmedlingen, beslut om sjukersättning samt den så kallade renodlingen genom avskaffandet av möjligheten att om det fanns särskilda skäl beakta den försäkrades utbildning, ålder, bosättningsförhållanden och andra liknande förhållanden.

Denna huvudrapport sammanfattar resultaten från de fyra projekt som genomförts inom ramen för uppdraget:

Sammanfattningsvis visar rapporterna på följande:

  • I vissa avseenden har handläggningen påverkats positivt genom att de nya reglerna har underlättat en mer aktiv sjukskrivningsprocess. De fasta tidsgränserna har underlättat kommunikationen med de försäkrade och renodlingen har fått genomslag i vad som dokumenterats.
  • Rehabiliteringskedjan har inte fått fullt genomslag i tillämpningen
  • Undantagsbestämmelserna i sjukskrivningsprocessen tillämpas i begränsad omfattning
  • Renodlingen har fått genomslag i vad som dokumenterats
  • Otillräckliga och svårförståeliga motiveringar av bedömningar och ställningstaganden
  • Det förekommer skillnader mellan grupper av Lokala Försäkringscenter
  • Rutinerna för övergången inte ändamålsenligt utformade utifrån individens behov
  • Processen för övergång till Arbetsförmedlingen kommer igång för sent
  • Delar av Försäkringskassans styrning riskerar att leda fel.