Jämställdhetsintegrering

Sedan 2016 har ISF i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att vi ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

ISF bidrar till att uppnå målen genom att identifiera och synliggöra jämställdhetsproblem som finns på socialförsäkringsområdet, och jämställdhetsproblem som reproduceras av socialförsäkringen, samt lämna förslag om vad man kan göra åt problemen.

Det är framför allt genom de kunskapsunderlag som ISF tar fram som vi kan identifiera och belysa jämställdhetsproblem inom och på angränsande områden till socialförsäkringen och lämna förslag på hur de kan åtgärdas.

Vi har gjort en sammanställning som visar att sedan starten 2010 har antalet och andelen rapporter som lyfter jämställdhetsaspekter med koppling till socialförsäkringen kontinuerligt ökat. Andelen rapporter med jämställdhet som huvudsakligt syfte, rapporter där statistiken redovisas uppdelat på kön och rapporter med ett jämställdhetsfokus har ökat. I en växande andel av rapporterna som publiceras har könsskillnader eller diskussioner kring jämställdhet funnits.

Sedan 2021 har ISF i uppdrag att utveckla vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Utifrån det har vi tagit fram en plan för vårt arbete med jämställdhetsintegrering 2022–2025. Arbetet med planen grundar sig på vad som har framkommit under den tid som vi har arbetat strategiskt med jämställdhetsfrågan på ISF.