ISF Rapport Publicerad 2025-01-23

Stärkt rätt till personlig assistans

ISF har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera konsekvenserna av de lagändringar inom personlig assistans som började gälla 1 januari 2023.

Den 1 januari 2023 trädde nya bestämmelser om assistansersättning i kraft. Bland annat infördes två nya grundläggande behov i LSS, och ett av de tidigare grundläggande behoven togs bort. Samtidigt infördes ett schabloniserat föräldraavdrag för det hjälpbehov som vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken. Även en ny lag om egenvård har införts. Förändringarna i assistansersättningen kan få stor betydelse för personer med funktionsnedsättning.

ISF ska granska hur lagändringarna har påverkat rätten till personlig assistans och konsekvenser för enskilda. Granskningen ska även omfatta bland annat konsekvenser för rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitet i Försäkringskassans handläggning. Ett jämställdhets-, barnrätts- och anhörigperspektiv ska inkluderas i analysen.

Granskningen kommer även att bidra med kunskap om Försäkringskassans arbete med att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses i ärenden om assistansersättning.

Uppdraget delredovisades den 23 januari 2024: Förändringar inom assistansersättningen (rapport 2024:1)

Uppdraget ska slutredovisas senast den 21 januari 2025.