2021:2 Publicerad 2021-03-31

Förstudie om löneväxling

Redovisning till Socialdepartementet av uppdrag i regleringsbrevet för 2021 avseende Inspektionen för socialförsäkringen.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen
att undersöka möjligheten att inhämta data och statistik om löneväxling till
tjänstepension för en eventuell fördjupad studie på detta område.
För statligt anställda ingår uppgifter om löneväxling till tjänstepension, och
löneväxlade belopp, i Arbetsgivarverkets lönestatistik. Arbetsgivarverket
kan ta fram statistik för ISF:s räkning, alternativt lämna ut avidentifierade
individdata så att ISF kan göra egna analyser.

För anställda i kommuner och regioner ingår uppgifter om löneväxling till
tjänstepension, men inte belopp, i den personal- och lönestatistik som
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samlar in. SKR kan ta fram statistik
för ISF:s räkning. De valcentraler som hanterar kommun- och regionanställdas tjänstepensioner har uppgifter om löneväxling, och även om
löneväxlade belopp. Men dessa uppgifter avser bara den löneväxling som
sker genom valcentralerna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Det
förekommer också att kommuner och regioner har löneväxlingsavtal vid
sidan av valcentralerna.

För anställda i privat sektor har ISF däremot inte kunnat lokalisera någon
samlad statistik eller data om löneväxling. Valcentralerna kan inte
identifiera vilka av de tjänstepensionspremier de hanterar som avser
löneväxling. Dessutom går troligen merparten av löneväxlingen bland de
privatanställda inte via valcentralerna. Enskilda försäkringsbolag och
försäkringsförmedlare kan lämna ut vissa uppgifter om den löneväxling
som de själva hanterar, vid sidan av valcentralerna, men dessa uppgifter
ger inte hela bilden.

Förstudien visar att det inte går att sammanställa statistik om löneväxling
för hela arbetsmarknaden. I en eventuell fördjupad analys av löneväxlingens omfattning skulle ett alternativ, eller ett komplement, till
befintlig statistik och data kunna vara en enkätundersökning om
löneväxling till tjänstepension. En enkätundersökning skulle kunna ge
beskrivande information om löneväxlingens omfattning och fördelning i
olika grupper idag. Däremot saknas förutsättningar för en fördjupad analys
av löneväxlingens framtida effekter. En enkätundersökning är kostsam och
kan kräva särskild finansiering från regeringen.