2014:1 Publicerad 2014-04-29

Försäkringskassans administration – produktivitet och kvalitet 2013

Försäkringskassans administrativa effektivitet utvecklades positivt under år 2013. 

Produktiviteten ökade, det vill säga kostnaden per handlagt ärende minskade. Samtidigt ökade i flera avseenden kvaliteten i handläggningen. Handläggningstiderna blev kortare för flertalet stora förmåner. För flera av förmånerna är tiderna kortare än någonsin. Även för det mått Försäkringskassan lyfter fram som det centrala, förtroendet hos de försäkrade, utvecklades resultaten positivt.

På den negativa sidan återfinns främst en försämrad tillgänglighet i telefonkundtjänsten. Där var resultaten de sämsta under den period som den
gemensamma telefonkundtjänsten funnits.

Som vanligt måste en reservation lämnas för den kanske viktigaste kvalitetsaspekten, nämligen förmågan att fatta korrekta beslut i försäkringsärendena. Där finns i dag inga bra uppföljningsmått.