ISF Rapport 2024:7 Publicerad 2024-06-11

Tänker föräldrar på pensionen när de väljer att vara hemma med barnen?

ISF har undersökt i vilken utsträckning föräldrar har tänkt på sin pension när de valt att vara borta från arbetet för att vara hemma med barn. Vi undersöker också om det finns ett samband mellan hur länge föräldrar är frånvarande från arbetet med hur goda kunskaper de har om finansiella frågor och hur pensionen byggs upp under livet.

Hälften av föräldrarna uppger i en enkätundersökning att de tänkte på sin pension när de valde att vara borta från arbetet vid föräldraledighet och vab eller arbeta deltid under småbarnsåren. Mammor tänkte på pensionen i större utsträckning än pappor, liksom yngre i större utsträckning än äldre.

Mammor som har större kunskap om hur den egna pensionen byggs upp och bättre förståelse för hur sparande fungerar (så kallad finansiell förmåga), tog större hänsyn till pensionen än andra mammor.

De mammor som svarar att de tänkte mer på sin pension tog också ut färre dagar med föräldrapenning och kom snabbare tillbaka till en likvärdig inkomstnivå efter småbarnsåren, än mammor som inte tog hänsyn till sin pension.

Vi ser ett liknande mönster för mammor med bättre förståelse för hur sparande fungerar. De har också tagit ut färre dagar med föräldrapenning och snabbare kommit tillbaka till en likvärdig inkomstnivå efter småbarnsåren.

Även om vi inte kan uttala oss om några orsakssamband ser vi ändå tecken på att bättre förutsättningar att förstå konsekvenserna för den egna pensionen av att vara borta från arbetet, kan hänga samman med att mammor gör mer medvetna val och har kortare frånvaro från arbetsmarknaden.