ISF Rapport 2024:4 Publicerad 2024-05-15

Styrning av och inom Pensionsmyndigheten

ISF har kartlagt regeringens styrning av Pensionsmyndigheten och myndighetens interna styrning för perioden 2010–2022. Vi har undersökt hur styrningen sett ut över tid, hur styrningen förändrats och hur det gått till inom myndigheten när den förändrats.

Regeringens styrning av Pensionsmyndigheten är till stora delar likartad över åren, men är mellan 2020 och 2022 mer detaljerad, särskilt för myndighetens handläggning av förmåner. Detaljeringsgraden står i kontrast till hur myndigheten själv vill styra sin verksamhet.

Pensionsmyndighetens interna styrning är också till stora delar sig lik över tiden. Men myndigheten föränd­rar sin styrning inom vissa områden. Det gäller styrningen av pensionsadministration, verksamhets­utveckling, riskhantering och kvalitetsarbete.

Förändringarna sammanfaller ofta med att myndighetens styrning inte anses fungera tillräckligt bra, att omvärlden skapar tryck på förändring och att nya chefer tillsätts. Ofta är det idéer om styrning som funnits ganska länge inom myndigheten som ligger till grund för hur den nya styrningen utformas inom ett område.

Kartläggningen kan ge djupare kunskap om myndighetens styrning. Kartläggningen kan också vara ett verktyg för att identifiera behov av fortsatt granskning som i sin tur kan ligga till grund för att bedöma om myndigheten lever upp till sitt uppdrag och om styrningen fungerar tillräckligt bra.