ISF Rapport 2023:15 Publicerad 2023-12-19

Mellan sjukpenning och arbete

De stöd och insatser som finns hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är inte tillräckliga för personer som förlorar sin sjukpenning och står långt ifrån arbetsmarknaden. ISF anser att det behövs ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program med stöd i direkt anslutning till avslaget för denna grupp.

Av 32 000 personer som fick avslag efter en tid med sjukpenning saknade närmare 1 700 personer inkomst under minst tre månader efter avslaget. ISF har granskat orsakerna till att personer saknar inkomst efter avslag på ansökan om sjukpenning, med särskilt fokus på dem som har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen men ändå saknar inkomst.

ISF:s granskning visar att de olika trygghetssystemen inte samspelar och att vissa personer därför hamnar i en situation där de saknar inkomst och egen försörjning. De uppfyller inte villkoren för arbetslöshetsersättning och stödprogrammen som finns är inte anpassade för dem.

Granskningen visar även att det finns behov av tidiga stödinsatser hos Arbetsförmedlingen. Det gäller särskilt personer med svag arbetsmarknadsanknytning och personer som haft sjukpenning under lång tid.

ISF rekommenderar därför regeringen att överväga att inrätta ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program för denna grupp som kan ge större trygghet i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. ISF rekommenderar även regeringen att se över delar i regelverken.

Relaterade publikationer

2023:4 Utan inkomst efter avslag