ISF Rapport 2018:12 Publicerad 2018-05-28

Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat vilka faktorer som är utmärkande för de som får sin sjukpenning indragen. Faktorer som undersökts är bland annat yrke, boendelän och utbildningsnivå. Granskningen är egeninitierad.

Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat markant sedan år 2014 och det finns påtagliga geografiska variationer i andelen indragningar. Granskningen ger inte svar på vad de kraftiga variationerna beror på, men det är angeläget att undersöka de bakomliggande orsakerna till variationen och även att följa hur indragningarna av sjukpenning utvecklas framöver.

– Det kan finnas skäl för att det finns vissa skillnader i andelen indragningar i olika delar av landet. Men för att sjukförsäkringen ska upplevas som rättssäker är det angeläget att indragningarna ligger på en relativt jämn nivå och att det inte finns påtagliga skillnader i olika delar av landet, säger Martin Söder, projektledare för granskningen.

Granskningen visar att andelen personer som fick sin sjukpenning indragen har ökat väsentligt under de tre senaste åren. Under åren 2009–2013 låg andelen indragningar på en lägre och jämnare nivå. Andelen personer som fick sin sjukpenning indragen efter dag 180 i rehabiliteringskedjan varierar också markant mellan olika län. Störst andel personer som fick sin sjukpenning indragen vid denna tidpunkt i rehabiliteringskedjan år 2017 fanns bland personer bosatta i Norrbottens län (23,0 procent) och i Jämtlands län (20,0 procent). Lägst andel fanns bland personer bosatta i Östergötlands län (5,2 procent) och i Södermanlands län (5,3 procent).

Personer som var sjukskrivna på grund av sjukdomar i rörelseorganen, med förgymnasial utbildning, mellan 60–64 år eller utrikes födda fick i större utsträckning sin sjukpenning indragen än andra. Men personer som var sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, med eftergymnasial utbildning, mellan 40–49 år eller inrikes födda hade en relativt sett större ökning av andelen indragningar, även om andelen indragningar var lägre för dessa grupper.

– De bakomliggande orsakerna till de kraftiga variationerna av indragningar över tid samt skillnaderna inom landet bör studeras närmare, säger Martin Söder.