ISF Rapport 2016:2 Publicerad 2016-02-22

Årlig rapport 2015

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitets-granskningen under det gångna verksamhetsåret. Denna rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2015 men refererar också där så är motiverat till valda delar av produktionen under tidigare år.

Rapporten syftar till att ge en samlad information om resultaten av ISF:s tillsyns- och granskningsverksamhet under 2015. Rapporten innehåller också en beskrivning av vilka effekter av myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet som ISF har kunnat iaktta under 2015. Beskrivningen omfattar delvis även tillsyns- och granskningsinsatser som har genomförts före 2015.

Rapporterna och övriga publikationer berör både rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över samtliga förmånsområden utom tandvård. Under 2015 har ett arbete pågått med att genomföra två granskningar inom tandvårdsområdet men dessa kommer att rapporteras först under 2016.

Under 2015 har ISF publicerat 17 rapporter inklusive den årliga rapporten för 2014,
2 rapporter i myndighetens nya rapportserie ISF kommenterar, 2 skrivelser, 3 arbetsrapporter, 3 working paper och 8 vetenskapliga artiklar.

Tidigare år har de rapporter som ISF publicerat redovisats uppdelade i kategorierna systemtillsyn och effektivitetsgranskning i den årliga rapporten. Rapporterna har då delats in efter huvudsaklig inriktning och varje rapport har bara tagits upp i en kategori. Nytt för 2015 års årliga rapport är att de publicerade rapporterna i stället har delats in i kategorierna rättssäkerhet och effektivitet samt att varje rapport har kunnat ingå i fler än en kategori.