ISF Rapport 2015:10 Publicerad 2015-10-14

Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna

I denna rapport analyseras effekterna av Pila (Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete). Pila var ett projekt som bedrevs inom Försäkringskassan 2006−2008. Projektet innebar förstärkta insatser för långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Det viktigaste syftet med Pila var att i ökad utsträckning tillvarata arbetsförmågan hos dessa personer och att säkerställa att rätt ersättning betalades ut. Pila var en del i att uppnå regeringens mål om att halvera antalet sjukfrånvarande mellan åren 2002 och 2008. Sammanlagt deltog cirka 140 000 individer i projektet.

Resultaten från rapporten är av särskilt intresse för dagens situation där antalet långtidssjukskrivna är på uppgång och där regeringen har aviserat att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort från och med den 1 februari nästa år. I och med det försvinner även den prövning som sker inom ramen för Arbetslivsintroduktion.

Inom Pila genomfördes nya bedömningar av de sjukskrivnas rätt till ersättning och behov av rehabilitering eller insatser inom ramen för samverkan med Arbetsförmedlingen. I jämförelse med den ordinarie verksamheten var handläggningen inom Pila mer intensiv och handläggningstiden kort. I varje ärende skulle en slutbedömning göras av hur ärendet fortsättningsvis skulle handläggas.

Syftet med föreliggande rapport har varit att studera Pilas effekter på deltagarnas efterföljande användning av sjukförsäkringen, hälsa och sysselsättning. Med sysselsättning avses här att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. För detta ändamål har använts data från ett experiment som genomfördes inom ramen för Försäkringskassans verksamhet under hösten 2008. I experimentet fick slumpen avgöra huruvida drygt 1 700 individer i målgruppen skulle handläggas inom Pila eller inom den ordinarie verksamheten. Genom att använda data från såväl register som sjukpenningakter finns ett rikt datamaterial att tillgå.

Det viktigaste resultatet i rapporten är att Pila bidrog till att tillvarata arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna och säkerställde att rätt ersättning betalades ut till dem som saknade arbetsförmåga. Detta kan konstateras eftersom relativt fler av dem som deltog i Pila också gick över till Arbetsförmedlingen, samt till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare: förtidspension).

Vidare konstateras att Pila ökade antalet vårdbesök för deltagare födda i Sverige, samt läkemedelskonsumtionen för eftergymnasialt utbildade. Detta upp till 5 år efter deltagande. Samtidigt minskade läkemedelskonsumtionen och antalet vårdbesök för utrikesfödda. Eftersom många av de sjukskrivna, vid sidan av övergångarna till Arbetsförmedlingen, också övergick till sjuk- och aktivitetsersättning, är en tolkning av resultaten att en mer permanent ersättning från sjukförsäkringen kan ha positiva effekter på hälsan för grupper med en relativt utsatt position på arbetsmarknaden (utrikesfödda). Tvärtom kan negativa hälsoeffekter uppstå för mer gynnade grupper (svenskfödda och eftergymnasialt utbildade).

Sammanfattningsvis var Pila ett framgångsrikt initiativ i sjukskrivningsprocessen i så måtto att projektet bidrog till att tillvarata arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna och säkerställa att rätt ersättning betalades ut till dem som saknade arbetsförmåga.

Kopplat till dagens situation visar rapporten att kvarstående arbetsförmåga kan identifieras bland personer som varit sjukfrånvarande under en mycket lång tid. En fast tidpunkt för prövning av arbetsförmågan bland personer i denna grupp är därför motiverad. Om tidpunkten bör utgöra en skarp bortre tidsgräns i sjukförsäkringen eller inte, ger dock denna studie inte svar på.