ISF Rapport 2015:1 Publicerad 2015-02-02

Årlig rapport 2014

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret. Denna rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2014 men refererar också där så är motiverat till valda delar av produktionen under tidigare år.

Det redovisade arbetet spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande tillämpningen av reglerna för sjukskrivning och bostadstillägg över en analys av socialförsäkringsadministrationens produktivitetsutveckling och domstolarnas handläggning av socialförsäkringsmål till effektutvärderingar av utredningar av sjukskrivna och tidig pensionering.

För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk handling och leder till förändring. Samtidigt är det svårt att belägga effekter av ISF:s arbete i alla de situationer där det kommit till användning. Redovisningen inskränker sig till sådana effekter som lämnat skriftliga avtryck – i domar, instruktioner, riksdagsdebatter med mera.

Som framgår av den årliga rapporten har inspektionen under de tre senaste åren lämnat 66 rapporter till regeringen vid sidan om arbetsrapporter, working paper, skrivelser och vetenskapliga artiklar, som sammantaget uppgår till 36 stycken. Drygt hälften av de rapporter som inspektionen har lämnat under treårsperioden har behandlat systemtillsyn, och något mindre än hälften har handlat om effektivitetsgranskning. Arbetet spänner över ett brett spektrum, där ohälsorelaterade frågor dominerar.