ISF Rapport 2014:2 Publicerad 2014-02-24

Årlig rapport 2013

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret. Denna rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2013 men beskriver också översiktligt valda delar av produktionen under tidigare år.

Det redovisade arbetet spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande tillämpningen av reglerna för sjukskrivning och bostadstillägg, över en analys av socialförsäkringsadministrationens produktivitetsutveckling och kontrollinsatser mot felaktiga utbetalningar, till effektutvärderingar av vårdbidrag och andra föräldraförmåner.

I den årliga rapporten görs också ett försök att beskriva vilka effekter som på ett eller annat sätt kan härledas till ISF:s hittillsvarande verksamhet. Redovisningen inskränker sig till sådana effekter som lämnat skriftliga avtryck – i domar, instruktioner, riksdagsdebatter med mera.

Till exempel har ISF:s rapport Graviditetspenning och sjukskrivning vid graviditet fortsatt att leda till fler effekter. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i mål i mars 2013 som upphävde underinstansernas avgöranden och förklarade att den klagande hade rätt till halv graviditetspenning under den aktuella tidsperioden. Målet gällde arbetsförmåga under graviditet i ett yrke som inte innehåller tunga lyft, en kategori där ISF i sin rapport har hävdat att Försäkringskassans tillämpning avviker från lagstiftningens intentioner.

Samma ISF-rapport har också ingått i underlaget för regeringens proposition Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön. Huvudförslaget är att gravida egenföretagare ska ha rätt till graviditetspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Propositionen antogs av riksdagen och lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2014.

ISF:s rapport När sjukpenning nekas pekade på brister i motiveringarna i både grundbeslut och omprövningsbeslut. Försäkringskassans kvalitetsrapport rörande sjukpenningen från september 2013 refererar till rapporten och meddelar att NFC bland annat med anledning av rapporten har tagit fram en åtgärdsplan där en rad förbättringsområden har identifierats och där samtliga åtgärder har påbörjats och vissa även slutförts. Bland annat har man förbättrat kommunicerings- och beslutsmallar.

I rapporten Assistansmarknaden konstaterade ISF att timschablonen för assistansersättning är dåligt anpassad till anordnarnas faktiska kostnader och att det därför finns en betydande potential för effektivisering av konstruktionen. Bland annat med hänvisning till rapporten beslutade regeringen i september 2013 att vid justeringen av schablonen inte räkna upp den komponent som avser övriga kostnader.