ISF Rapport 2013:8 Publicerad 2013-05-15

Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut

Rapporten är den andra delrapporten inom ett flerårigt regeringsuppdrag som avser granskning av kvaliteten i handläggningen av bostadstillägg inom Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. En första redovisning av uppdraget lämnades i mars 2012. I regleringsbrevet för 2013 har ISF fått i särskilt uppdrag att granska den övergång till tillsvidarebeslut som är resultatet av en lagändring i november 2012.

Införandet av tillsvidarebeslut är ett led i det förenklingsarbete som myndigheterna har påbörjat. Som en del av detta förenklingsarbete har också Pensionsmyndigheten genomfört förändringar av föreskrifterna för beräkning av bostadstillägg. Syftet med denna granskning är att följa införandet och implementeringen av lag- och föreskriftsändringarna för att ge en lägesbeskrivning av detta arbete. Granskningen undersöker vidare om förutsättningarna för att skapa god kvalitet i handläggningen och hanteringen av bostadstillägg har ändrats till följd av införandet av tillsvidarebeslut eller genom föreskriftsändringarna.

Pensionsmyndigheten har valt att omvandla ett stort antal tidsbegränsade beslut till tillsvidarebeslut utan föregående prövning i det enskilda fallet, med risk att ett antal tidigare fel i handläggning och beslut påverkar utbetalningarna under lång tid. ISF konstaterar i granskningen att de nya reglerna ger ett oönskat utrymme för tolkning vad gäller om och när en förändring av inkomst av kapital och förmögenhet ska anmälas av de försäkrade. De bör därför förtydligas. Pensionsmyndigheten genomförde samtidigt med lagändringen ändringar i föreskrifterna om beräkningen av bostadskostnaden. Dessa ändringar har medfört flera tillämpningsproblem. Sammantaget kan de problem som uppmärksammats innebära att utbetalningarna blir fel i båda riktningarna, även om det ur ett statsfinansiellt perspektiv inte behöver röra sig om stora belopp. Det finns dock en risk att det i enskilda fall kan röra sig om större belopp och i vissa fall då också stora återkrav riktade mot den enskilde. Även ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det självfallet viktigt att besluten är korrekta.

Motivet bakom lagändringen var att förenkla för både mottagare och handläggare. För mottagarna innebär det nya systemet en betungande anmälningsskyldighet, vilket för vissa kan innebära att många handlingar måste hanteras. Hur den administrativa kostnaden kommer att förändras är ännu för tidigt att uttala sig om, men det finns en risk att de effektiviseringar som har förutsetts är överskattade.

ISF fortsätter granskningen inför en slutrapportering våren 2014.

Handläggning av bostadstillägg - Hanteringen under 2011 - 2012:3

Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport Öppnas i nytt fönster.

Summary report 2013:8 in English Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.