ISF Rapport 2012:8 Publicerad 2012-04-03

Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare

Kunskapen om hur sjuk- och föräldraförsäkringen används och fungerar för företagare är bristfällig. Socialförsäkringen kan ha en viktig roll för företagandet i Sverige. Socialförsäkringen är bland annat tänkt att underlätta övergången från anställning till företagande och möjligheten att kombinera företagande och föräldraskap. En vanlig uppfattning är dock att företagare inte kan nyttja socialförsäkringen i lika stor utsträckning som anställda.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har mot denna bakgrund genomfört en första omfattande kartläggning av företagares användning av sjukpenning och tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

I socialförsäkringen gäller vidare olika regler för företagare beroende på vilken företagsform de har valt. Några detaljerade tidigare studier om hur väl sjuk- och föräldraförsäkringen fungerar för företagare med olika företagsformer har dock inte påträffats.

Några av de viktigaste resultaten

Företagare nyttjar sjukförsäkringen i lägre utsträckning än anställda, men skillnaderna är stora mellan olika grupper av företagare.

Vissa företagare har möjlighet att välja karenstid i sjukförsäkringen och därigenom få en lägre sjukförsäkringsavgift, vilket är unikt i den svenska socialförsäkringen. Denna valfrihet används dock i liten utsträckning. Orsaken till detta finns delvis i försäkringens konstruktion. Socialförsäkringen är i grunden enhetlig, vilket gör att skillnaderna i avgift mellan karenstidsalternativen blir små. För merparten av alla företagare står den lägre avgiften inte i proportion till den högre risk som en längre karenstid medför.

Även den tillfälliga föräldrapenningen för vård av barn utnyttjas mindre av företagare än av anställda, men också här är skillnaderna mellan olika grupper av företagare stora. I vissa branscher är egenföretagarnas uttag en tiondel av de anställdas. I hushåll där den ena föräldern är anställd och den andra är företagare är det vanligtvis den anställda som tar ut tillfällig föräldrapenning. Detta bidrar därmed till egenföretagares lägre användning. Om båda eller ingen av föräldrarna är egenföretagare, är det oftast kvinnan som tar ut tillfällig föräldrapenning för vård av barn.