ISF Rapport 2011:18 Publicerad 2011-12-06

Kontrollen av tandvårdsstödet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans kontroller av utbetalningar från det nya tandvårdsstödet, som infördes den 1 juli 2008. För Försäkringskassan medförde denna reformen övergång från förhandsprövningar till en automatiserad handläggning med efterhandskontroller.

Genomförandet av reformen och utvecklingen av det nya IT-stödet gjordes under tidspress, och kontrollperspektivet fick stå tillbaka för målet att kunna betala ut ersättning. ISF:s granskning avser dock inte uppbyggnadsfasen utan nuläget för kontroller av tandvårdsstödet.

Försäkringskassans efterhandskontroller uppvisar brister i både urval och uppföljning. Även om mer än 100 000 patientbesök kontrolleras varje år finns ingen heltäckande kunskap om vilka delar av försäkringen eller vilka grupper av vårdgivare eller tandläkare som har hög risk för fel. Samtidigt som vissa tandläkare kontrolleras ofta, utan att något fel upptäcks, kontrolleras de flesta sällan eller aldrig. Försäkringskassan fångar upp få impulser och systematiserar inte arbetet med dem som upptäcks. Det görs få kontrollutredningar och polisanmälningar. Resultaten av efterhandskontrollerna återkopplas i liten utsträckning till vårdgivarna. Efterhandskontrollerna är inte heller lönsamma.

Granskningen visar att kontrollen brister i flera avseenden. Även med beaktande av de ogynnsamma förutsättningarna för själva reformarbetet skulle kontrollarbetet i dag kunna bedrivas effektivare. Efterhandskontrollerna brister i både urval och uppföljning. De är i nuläget inte lönsamma. Kontrollintensiteten är låg och påverkas inte av att fel upptäcks. Kostnaden för den som upptäcks ha begått fel är dessutom låg. Sammantaget måste risken för överutnyttjande därför bedömas som hög.

ISF lämnar i rapporten konkreta förslag på hur kontrollverksamheten skulle kunna effektiviseras. Sammantaget behövs det en ny inriktning av kontroller av tandvårdsstödet, med starkare fokus på kontroll av att utbetalningar blir rätt. En sådan inriktning bör bland annat innehålla att dokumentera de maskinella kontroller som görs utifrån verksamhetens perspektiv använda sig av registersökningar för att finna tecken på överutnyttjande prioritera att förhindra höga felaktiga belopp i stället för att finna många små fel, samt genomföra slumpmässiga efterhandskontroller av ersättningsperioder där det betalats ut tandvårdsstöd.

Dessa förändringar bör leda till bättre träffsäkerhet i kontrollerna, bättre kunskap om omfattningen av fel och högre legitimitet bland vårdgivarna. De skulle kunna genomföras på kort tid och utan att öka förvaltningskostnaderna. Tvärtom skulle lönsamheten för kontrollerna kunna förbättras avsevärt.

Summary report 2011:18 in English Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.