ISF Rapport 2011:16 Publicerad 2011-11-11

Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet

ISF har av regeringen fått i uppdrag att granska hur lagstiftningen om sjukpenning och graviditetspenning tillämpas i samband med graviditet och vid behov föreslå förbättringar. Tidigare granskningar på området har funnit stora regionala skillnader i kvinnors uttag av föräldrapenning, graviditetspenning och sjukpenning. Granskningen visar att dessa variationer i någon mån har minskat.

I sjukpenningärendena är utredningarna, bedömningarna och beslutsmotiveringarna i de flesta fall av god kvalitet. Samtidigt kvarstår vissa svårförklarade skillnader i diagnossättning.

Huvudresultatet beträffande graviditetspenningen är att fler kvinnor sannolikt borde beviljas denna förmån. Försäkringskassans handläggning styrs i alltför hög utsträckning av den rättslägesanalys som Riksförsäkringsverket publicerade år 1992. Detta innebär att hänsyn inte tas vare sig till de senaste decenniernas utveckling på det medicinska området eller till förändringen av arbetsförhållandena inom många yrken och arbetsmarknaden som helhet. Kunskapen bland de gravida om vilka regler som gäller för de olika förmånerna, bland annat vad gäller möjligheterna till avstängning från arbetet, förefaller variera över landet. Möjligheten till omplacering har inte utretts i tillräcklig omfattning. Beslutsmotiveringarna har bedömts som bristfälliga i en tredjedel av besluten.

Summary report 2011:16 in English Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.