Vårt uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF är en myndighet under regeringen och vi rapporterar till Socialdepartementet. 

Rättssäkerhet skapar förutsättning för likvärdig behandling

Rättssäkerhet handlar om att de beslut som fattas ska vara riktiga. Reglerna ska tillämpas på rätt sätt och beslut ska fattas på sakliga grunder. Lika fall ska bedömas lika.

Man ska också ha möjlighet att argumentera för sin sak, och myndigheten ska motivera sitt beslut på ett tydligt och begripligt sätt så att den som ansökt om en förmån kan förstå hur myndig​heten har resonerat.

Effektivitet handlar om att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt

Administrativ effektivitet handlar om hur myndigheternas resurser används. Att handlägga ett ärende ska inte kosta mer än nödvändigt. Myndigheterna verksamhet ska också styras så att resurserna kommer till bäst användning. Avvägningen mellan kostnad och kvalitet är viktig.

Effektivitet ur ett samhällsperspektiv handlar om att socialförsäkringen ska uppnå de mål som politikerna satt upp. Hur påverkar socialförsäkringen de barn­fa­­miljer, personer med funktionsvariation, pensionärer och långtidssjukskrivna som tar emot dem?

I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

ISF kan också granska verksamhet som bedrivs av andra aktörer när den gränsar till socialförsäkringsområdet, till exempel privata pensionsförsäkringar. Dessutom kan ISF granska samverkansinsatser som berör socialförsäkringsområdet, till exempel den rehabilitering som bedrivs av regionförbund i samarbete med kommuner och regioner.

Följande uppgifter ingår däremot inte i myndighetens uppdrag:

  • ISF har inte till uppgift att ta ställning i enskilda ärenden
  • ISF har ingen normerande funktion och inte heller några sanktionsmöjligheter
  • ISF ska inte företräda staten i juridiska frågor som gäller socialförsäkringen
  • ISF har inte heller något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.

Frågor och svar om enskilda ärenden

Resultaten och slutsatserna från granskningarna publiceras i vår rapportserie. ISF publicerar också vissa delredovisningar av uppdrag från regeringen eller kortare analyser i skrivelser. På vår webbplats finns samtliga våra rapporter tillgängliga att läsa och ladda ner, eller att beställa kostnadsfritt i tryckt format.

ISF:s olika rapporttyper