Om ISF

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF har en central roll inom socialförsäkringsområdet genom att bidra till att rätt ersättning betalas ut till rätt person i tid.

Rättssäkerhet skapar förutsättning för likvärdig behandling

Rättssäkerhet handlar om att de beslut som fattas ska vara riktiga. Reglerna ska tillämpas på rätt sätt och beslut ska fattas på sakliga grunder. Lika fall ska bedömas lika.

Man ska också ha möjlighet att argumentera för sin sak, och myndigheten ska motivera sitt beslut på ett tydligt och begripligt sätt så att den som ansökt om en förmån kan förstå hur myndig​heten har resonerat.

Effektivitet handlar om att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt

Administrativ effektivitet handlar om hur myndigheternas resurser används. Att handlägga ett ärende ska inte kosta mer än nödvändigt. Myndigheterna verksamhet ska också styras så att resurserna kommer till bäst användning. Avvägningen mellan kostnad och kvalitet är viktig.

Effektivitet ur ett samhällsperspektiv handlar om att socialförsäkringen ska uppnå de mål som politikerna satt upp. Hur påverkar socialförsäkringen de barn­fa­­miljer, personer med funktionsvariation, pensionärer och långtidssjukskrivna som tar emot dem?

Inom ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även gränsområden mot kommuner och regioner, samverkansformer liksom kollektiva och privata försäkringar som påverkar hur den statliga försäkringen fungerar kan bli föremål för granskningar. Följande uppgifter ingår däremot inte i myndighetens uppdrag:

  • ISF har inte till uppgift att ta ställning i enskilda ärenden
  • ISF har ingen normerande funktion och inte heller några sanktionsmöjligheter
  • ISF ska inte företräda staten i juridiska frågor som gäller socialförsäkringen
  • ISF har inte heller något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.