ISF Rapport Publicerad 2024-10-31

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med återkrav

ISF ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten organiserar och styr sitt arbete med att fastställa och kräva tillbaka felaktigt utbetalda ersättningar. Vi kommer också redovisa handläggningstider och antal fattade beslut om återkrav. Granskningen är egeninitierad.

De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemet bedöms vara höga. Ekonomistyrningsverket uppskattar att de felaktiga utbetalningarna 2021 uppgick till mellan 13,0–16,3 miljarder kronor, vilket motsvarade omkring 2 procent av de totala utbetalningarna från välfärdssystemen.

Felaktiga utbetalningar från de välfärdssystem som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten administrerar är ett stort samhällsproblem och kan vara skadligt för socialförsäkringens legitimitet. Det är viktigt att rätt ersättning kommer rätt person och företag till del. Men även att felaktiga utbetalningar återkrävs eftersom det är medel som felaktigt har betalats ut från den gemensamma statskassan. Ett återkrav kan samtidigt ha en stor påverkan på enskildas ekonomi och livssituation. Det är därför viktigt att handläggningen av återkrav är effektiv och rättssäker. Hur myndigheterna styr och organiserar sin återkravsverksamhet ger olika förutsättningar för hur effektiv och rättssäker en återkravsutredning blir.

Resultatet av granskningen kommer att rapporteras under hösten 2024. Granskningen kommer att följas av en del två där syftet är att studera handläggningen i form av akter för att skapa oss en bild av hur kvaliteten i handläggningen av återkrav eller delar av den ser ut.