Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor som kommer till ISF. Längst ner på sidan finns information om några andra tillsynsmyndigheter du kan vända dig till med frågor som angränsar till socialförsäkringen.

Kan jag vända mig till ISF för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Nej, ISF hanterar inte klagomål i enskilda ärenden.

Du kan däremot skicka in dina synpunkter till ISF, men du kommer inte att få svar på frågor kring ditt enskilda ärende.

Vilka synpunkter kan jag lämna till ISF och hur gör jag?

Vart vänder jag mig för att få hjälp med mitt enskilda ärende?

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Om du vill begära omprövning måste du skicka in din begäran inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet. Det ska framgå av beslutet du fått hur lång tid du har på dig att begära omprövning.

Information om omprövning och överklagade hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om överklagande hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag fortfarande inte är nöjd med beslutet?

Anser du dig fortfarande felaktigt behandlad efter en omprövning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Av omprövningsbeslutet ska det framgå hur du överklagar och när du senast måste lämna in ditt överklagande.

Du skickar ditt överklagande till den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga. Myndigheten skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll av att det har kommit in i rätt tid.

Information om att överklaga myndighetsbeslut till Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag är missnöjd med handläggningen?

Anser du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos Justitieombudsmannen (JO, eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet).

Information om att göra en JO-anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag anser att en myndighet har orsakat mig skada och jag vill ha ekonomisk kompensation? Har jag möjlighet att begära skadestånd?

Om du vill begära skadestånd för en skada som du anser att en myndighet har orsakat genom att fatta ett felaktigt beslut eller genom att inte fatta ett beslut ska du vända dig till Justitiekanslern (JK).

Information om att begära skadestånd hos Justitiekanslern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ärendet inte rör en socialförsäkringsförmån, utan berör till exempel socialtjänst/ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, vård/omsorg eller arbetslöshetsförsäkringen – vart kan jag vända mig då?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Enskilda kan klaga till IVO på vård och socialtjänst.

IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel: 010-788 50 00

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF utövar tillsyn och uppföljning över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Även Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen ingår i uppdraget.

IAF:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tel: 0150 - 48 70 00

Justitieombudsmannen (JO)

JO ska övervaka att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler. JO:s uppdrag är att granska myndigheterna – inte privata företag eller förtroendevalda politiker. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan.

JO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon 08-786 51 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO arbetar mot diskriminering och för allas rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till lagens krav på åtgärder att förebygga diskriminering. Den som upplever diskriminering kan kontakta DO för att få rådgivning eller anmäla det som har hänt.

DO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Justitiekanslern (JK)

JK är en myndighet under regeringen med uppgift att bland annat reglera skadeståndsanspråk mot staten, vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål och utöva tillsyn över myndigheterna och deras tjänstemän.

JK:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar Riksrevisionen till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Riksrevisionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten arbetar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörliga intrång i enskilda individers integritet. Integritetsskyddsmyndigheten utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter, kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Myndigheten tar också emot klagomål från enskilda personer.

IMY:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.