2023:2 Publicerad 2023-06-22

Redovisningsplan för regeringsuppdraget "Analys av socialförsäkringens påverkan på arbetsutbud m.m."

ISF har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en analys av socialförsäkringens påverkan på arbetsutbud och tillväxt, försäkringens fördelningseffekter och drivkrafter för att begränsa sjukfrånvaro samt risker för oönskade beteendeförändringar till följd av försäkringens utformning.

Analysen innefattar förmånerna sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, förebyggande sjukpenning och den allmänna ålderspensionen.

ISF avser att genomföra kunskapssammanställningar inom följande områden:

  • Socialförsäkringen på makronivå, om socialförsäkringssystemets funktion
  • Effekter av utformningen av socialförsäkringssystemet i Sverige på roller och drivkrafter för de försäkrade, arbetsgivare, hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan
  • Effekter av utformningen av den allmänna pensionen på drivkrafter att arbeta i Sverige

Vi avser också genomföra minst tre separata delprojekt:

  • Socialförsäkringssystemens omfördelande effekter
  • Höjda åldersgränser i pensionssystemet
  • Försäkringskassans samordningsuppdrag

Uppdraget kommer att slutredovisas i december 2025. I slutredovisningen besvaras samtliga frågeställningar inom ramen för uppdragets kunskapssammanställningar. De separata delprojekten kommer att särredovisas i egna rapporter under projektets gång.