2022:1 Publicerad 2022-02-22

Agenda 2030

ISF har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Tre målområden är särskilt relevanta för vårt granskningsområde: rättssäkerhet, jämställdhet och ekonomisk jämlikhet.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen ska balansera ekonomiska, sociala samt miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling. Två bärande utgångspunkter är rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling.

För att svara på regeringsuppdraget har vi gjort en övergripande analys av hur ISF:s myndighetsuppdrag relaterar till Agenda 2030. Analysen visar att tre målområden är särskilt relevanta för vårt granskningsområde: rättssäkerhet, jämställdhet och ekonomisk jämlikhet.

Till skillnad från rättssäkerhets- och jämställdhetsmålen saknar ISF idag
ett uttalat ansvar för, eller mål, som rör jämlikhetsperspektivet, även om tillsyns- och granskningsverksamhet har stark anknytning till jämlikhetsfrågor utifrån socialförsäkringarnas syfte. Därför har vi formulerat följande övergripande mål för ISF:s arbete med jämlikhetsperspektivet i Agenda 2030:

ISF bidrar till att uppnå de jämlikhetsrelaterade målen i Agenda 2030 genom att identifiera och synliggöra jämlikhetsproblem som finns på socialförsäkringsområdet, och jämlikhetsproblem som reproduceras av socialförsäkringen, samt uppmärksamma behov av åtgärder för att hantera identifierade problem.

ISF kommer som en del av uppföljningen av den ordinarie granskningsverksamheten följa upp hur myndigheten bidrar till de särskilt relevanta målen i Agenda 2030.