2020:1 Publicerad 2020-11-30

Delredovisning av uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

ISF har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera reformen
om förstärkt rehabilitering i arbete, som trädde i kraft den 1 juli 2018. Denna
skrivelse är en delredovisning av uppdraget.

I delredovisningen beskrivs det arbete som vi hittills har genomfört inom ramen för uppdraget samt det arbete som pågår för att svara på uppdraget och de olika delar som uppdraget innehåller. Vi redovisar inga resultat i denna delredovisning.

Rapport 2021:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete