2017:1 Publicerad 2017-12-01

Uppdrag för ökad kunskap och social problematik i samband med sjukskrivningar

Syftet med granskningen är att öka kunskapen om hur Försäkringskassan arbetar med att i handläggningen identifiera social problematik och våld i nära relationer i sjukpenningärenden.

Resultaten i granskningen visar att det finns en osäkerhet bland hand­läggarna hos Försäkringskassan när det gäller om sociala förhållanden ska utredas i enskilda sjukpenningärenden. Det finns dessutom en osäkerhet när det gäller hur uppgifter om sociala förhållanden ska användas i utred­ningen och vid bedömningen av rätten till sjukpenning samt i planeringen för den försäkrades återgång i arbete. ISF anser att Försäkringskassan behöver vidta åtgärder för att uppfylla sin utredningsskyldighet och sitt samordningsansvar.