2016:3 Publicerad 2016-11-15

Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och män

I den här skrivelsen undersöks skillnader och spridning mellan mäns och
kvinnors premiepensioner.

Kvinnor har lägre premiepensioner än män, men skillnaden mellan mäns
och kvinnors nybeviljade premiepensioner har minskat över tid i alla inkomstskikt. Skillnaden i premiepension mellan män och kvinnor förklaras av olika faktorer beroende på var i inkomstfördelningen som könsskillnaden mäts. Den genomsnittliga könsskillnaden förklaras nästan helt av att kvinnor har lägre förvärvsrelaterade inkomster och därmed lägre intjänade pensionsrätter än män. Kvinnor tar dessutom i större utsträckning ut premiepensionen till en lägre omfattning än män vilket förklarar en mindre del av könsskillnaden i premiepensioner.

Att män i större utsträckning än kvinnor tecknar efterlevandeskydd för premiepensionen till förmån för sin partner gör att gapet mellan mäns och kvinnors premiepensioner blir något mindre då premiepensionen blir lägre för spararen om ett efterlevandeskydd tecknas.