2015:1 Publicerad 2015-02-26

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

ISF getts i uppdrag av regeringen att utvärdera de långsiktiga effekterna av tidsgränser för prövning av rätten till sjukpenning vid 90 och 180 dagar, som infördes i sjukförskringen den 1 juli 2008.

Genomgången visar att sjukfallen har blivit allt längre sedan år 2010 och att en allt lägre andel avslutar sjukskrivningen i anslutning till dag 90 och 180 i
rehabiliteringskedjan. Efter 180 dagars sjukfrånvaro ska arbetsförmågan i normalfallet bedömas i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. En liten del av den minskade andelen avslut kan förklaras av en något lägre andel som får sjukpenningen indragen i anslutning till den tidsgränsen. Andelen anställda som avslutar sjukskrivningen i samband med tidsgränsen vid dag 365 har varit oförändrad under den studerade perioden.