ISF Rapport 2024:3 Publicerad 2024-05-03

Deltidsarbetets betydelse för kvinnors och mäns pensioner

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män, och det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner. ISF har på uppdrag av regeringen gjort en kunskapssammanställning om hur deltidsarbete påverkar kvinnors och mäns inkomster efter pensioneringen.

Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad än män, arbetar färre timmar än män och har lägre genomsnittliga löner än män. Dessa tre faktorer bidrar till att kvinnor får lägre arbetsinkomster och därmed lägre pensioner.

Könsskillnaderna har minskat över tid, men det är fortfarande långt kvar innan arbetsinkomster och pensionsinkomster är jämställda. Eftersom pensionerna baseras på hela livets inkomster tar det också lång tid innan en mer jämställd arbetsmarknad får fullt genomslag på de inkomstgrundade pensionerna.

Men den forskning som finns om kvinnors och mäns pensioner ger inga tydliga besked om hur mycket av könsskillnader i pensioner som beror på just deltidsarbete, och hur denna andel har utvecklats över tid.

En anledning till att det är svårt att beräkna deltidsarbetets betydelse är att pensionerna baseras på hela livets arbete och inkomster, och att det saknas registerdata eller andra bra data om människors arbetstid över hela livet.

En annan anledning är att alternativet till att arbeta deltid kan variera. Ibland är alternativet att arbeta heltid, ibland är det snarare att inte arbeta alls. Därför kan deltidsarbete leda till både lägre och högre inkomster.

Dessutom är sambandet mellan hur mycket vi arbetar och hur mycket vi får i pension komplext. Det finns många faktorer som på olika sätt kan påverka deltidens betydelse för pensionerna.