ISF Rapport 2022:9 Publicerad 2022-12-16

Felaktiga utbetalningar av assistansersättning

Upptäckta felaktiga utbetalningar av assistansersättning uppgick 2021 till drygt 424 miljoner kronor. ISF har granskat vilka möjligheter och hinder som finns för Försäkringskassan att förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning.

Assistansersättning ska möjliggöra för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar att kunna leva ett liv som andra. Ett omfattande överutnyttjande av förmånen kan på sikt drabba de personer som behöver försäkringen. Det är därför viktigt att Försäkringskassan har goda rättsliga förutsättningar att kunna säkerställa korrekta utbetalningar av assistansersättningen.

Granskningen visar bland annat att

  • Försäkringskassan har begränsade möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning till följd av lagens konstruktion och gällande praxis. Försäkringskassan kan exempelvis bara utreda den person som förmånen gäller. Även när det är troligt att assistans inte har utförts kan inte Försäkringskassan utreda assistenten och har därmed svårt att visa att assistans inte har utförts.
  • Försäkringskassan fick 2018 minskade möjligheter att ompröva rätten till assistansersättning. Detta kan begränsa Försäkringskassans förutsättningar att upptäcka ärenden där ersättning betalas ut felaktigt.
  • Försäkringskassan kan förbättra sina egna kontroller för att säkerställa korrekta utbetalningar. Det förekommer att Försäkringskassan betalat ut hel dagersättning till personer som redovisat arbete som assistent för samma tid. Även Försäkringskassans organisation med ärendehantering och kontrollutredning på olika avdelningar är delvis ett hinder för att effektivt förhindra felaktiga utbetalningar.

Utifrån granskningens resultat lämnar vi några rekommendationer till regeringen och Försäkringskassan.

ISF rekommenderar regeringen

  • att se över förutsättningarna att ge Försäkrings­kassan rättsliga möjligheter att utreda om redo­visad assistans verkligen har utförts
  • att ge Försäkringskassan rättsliga möjligheter att hämta in information om annan person än den förmånen gäller, exempelvis assistenten
  • att utöka Försäkringskassans rättsliga möjligheter att ompröva beviljad assistansersättning.

ISF rekommenderar Försäkringskassan

  • att fortsätta prioritera arbetet med att förhindra kolliderande utbetalningar samt verka för ett ökat samarbete mellan förmånshanteringen och kontrollverksamheten inom myndigheten.

Försäkringskassans möjligheter att förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning behöver förbättras Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.