ISF Rapport 2021:9 Publicerad 2021-11-30

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Reformen om förstärkt rehabilitering har inte blivit genomförd på det sätt som regeringen tänkte. Det beror både på att aktörerna – arbetsgivare och Försäkringskassan – inte har tagit sitt ansvar, och på att det finns brister i hur regeringen utformade reformen.

Enligt den nya lagstiftningen ska arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när någon av deras anställda varit sjukskriven en viss tid. Men alla arbetsgivare upprättar inte planer när de skulle ha gjort det.

En delförklaring till problemen är reformens utformning och vissa antaganden som reformen vilar på. Läkarintygen ger till exempel inte arbetsgivare det stöd som regeringen trodde. Och det bidrag som arbetsgivare kan få för att ta fram planer används mindre efter reformen än före.

Försäkringskassan tar sällan reda på om arbetsgivare har en plan och gör inte heller tillräckligt för att bedöma kvaliteten i planer. Ett skäl till bristerna i tillsynen är att Försäkringskassan inte har någon större nytta av planerna i sitt arbete, vilket regeringen antog att de skulle ha.

Den reform som ISF har granskat har samma utmaningar som tidigare lagstiftning på området. Regeringen kan därför behöva ta nya initiativ för att se till att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar. Risken är annars att sjukskrivna personer inte får de rehabiliteringsinsatser som de behöver för att komma åter i arbete.

ISF lämnar tre rekommendationer till regeringen:

  • att ta fortsatta initiativ för att se till att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar
  • att se över bidraget till arbetsgivare för att köpa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
  • att utreda hur Försäkringskassans tillsynsansvar bör vara utformat.

ISF lämnar en rekommendation till Försäkringskassan:

  • att utveckla arbetet med att följa upp och bedöma kvaliteten i de planer för återgång i arbete som myndigheten har tillgång till.

Relaterad publikation

Delredovisning av uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Öppnas i nytt fönster.

Kort om reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Reformen som trädde i kraft i juli 2018 förtydligar och utökar arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Efter reformen ska arbetsgivare under vissa förutsättningar upprätta en plan för återgång i arbete om de har en sjukskriven arbetstagare.

Planeringen ska enligt huvudregeln göras tidigt i sjukperioden och arbetsgivaren ska ha upprättat planen när den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom har varit nedsatt under 30 dagar. Det finns vissa undantag från huvudregeln och från denna tidsgräns. Arbetsgivaren ska se till att planen följs och att den ändras om det behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.

Reformen omfattar en förändring av ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan få för att planera och genomföra rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen.

Det ingår i Försäkringskassans tillsynsuppdrag att utöva tillsyn över arbetsgivares arbete med rehabiliteringsplanerna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs om ISF:s uppdrag om att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete på regeringens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.