ISF Rapport 2021:6 Publicerad 2021-06-15

Placerade barn och socialförsäkringen

Ett krångligt regelverk och bristande rapportering kan leda till att föräldrar blir återbetalningsskyldiga för socialförsäkringsförmåner när deras barn placeras i HVB, familjehem eller liknande. ISF har granskat regelverket och hur kommunerna, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten hanterar förmåner när barn placeras.

Granskningen visar att Försäkringskassan inte alltid får uppgifter i tid från kommuner eller föräldrar om att ett barn är placerat. Det kan få som konsekvens att förmåner, som exempelvis underhållsstöd och bostadsbidrag, fortsätter att betalas ut trots att föräldrarna inte längre har rätt till det. Dessa brister i rapporteringen kan leda till att föräldrar blir skyldiga att betala tillbaka stora belopp.

Vi anser att kommunerna behöver ett mer sammanhållet stöd för kunna hantera dessa frågor korrekt, som att kontakta Försäkringskassan när det behövs, men också för att få bättre förutsättningar att informera familjer till placerade barn.

Försäkringskassan behöver förbättra informationsflödet inom myndigheten när det gäller barns placering. En placering kan påverka flera förmåner. Informationsflödet mellan förmåner sker manuellt och förutsätter att den enskilda handläggaren känner till att en annan förmån kan påverkas.

Regelverket behöver ses över. Reglerna är krångliga och inte anpassade till hur verkligheten ser ut för kommunerna. Placeringar för barn kan vara många och kortvariga, och utformningen av regelverket skapar praktiska problem.

Socialförsäkringsförmånerna som ingår i granskningen

I en bilaga Word, 64.5 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver vi de förmåner som vi har valt att titta närmare på i vår granskning:

 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Omvårdnadsbidrag
 • Merkostnadsersättning
 • Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Assistansersättning
 • Barnpension
 • Efterlevandestöd
 • Bostadsbidrag

För varje förmån finns en allmän beskrivning och hur den eventuellt påverkas av att ett barn placeras eller får en insats. Vi redogör också när kommuner eller andra aktörer som är inblandade i att placera barn har en upplysningsskyldighet att informera Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om en placering.

Bilagan om förmånerna finns att läsa i rapporten, men den finns också här. Word, 64.5 kB, öppnas i nytt fönster.