ISF Rapport 2020:10 Publicerad 2020-12-15

Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor växelvis

Majoriteten av de ensamstående föräldrar som går miste om underhållsstöd för barn som bor växelvis får på sikt ett lägre ekonomiskt stöd efter en reform.

Den 1 mars år 2018 infördes en reform som innebär att underhållsstöd till föräldrar med barn som bor växelvis fasas ut och avskaffas helt år 2021. I stället infördes ett nytt bostadsbidrag för föräldrar med barn som bor växelvis.

Enligt tidigare regler för bostadsbidrag har särlevande föräldrar med barn som bor växelvis inte haft likvärdiga förutsättningar för att få ekonomiskt stöd till sitt boende eftersom barnens folkbokföring har styrt vilket stöd som föräldern kunnat få. Reformen syftar till att justera detta. ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera reformens ekonomiska konsekvenser för föräldrar. I den här rapporten har ISF simulerat vilka de framtida ekonomiska konsekvenserna blir när reformen är helt genomförd år 2021.

Vår analys visar att ett avskaffat underhållsstöd för barn som bor växelvis inte fullt ut kompenseras av det nya bostadsbidraget. Majoriteten av föräldrarna får ett lägre ekonomiskt stöd efter reformen.

Reformen har större negativa ekonomiska konsekvenser för föräldrar med många barn än för dem med få barn och för föräldrar med lägst inkomst än för dem med högre inkomst.

De negativa ekonomiska konsekvenserna påverkar också många fler kvinnor och bidragen minskas mer för kvinnor än för män. I genomsnitt får kvinnor en minskning med cirka 870 kronor i månaden och män en minskning med cirka 500 kronor i månaden.

Slutrapporten publiceras 2022

Regeringsuppdraget ska slutredovisas 15 december 2022. Läs mer om uppdraget.

Fakta om reformen

Underhållsstöd vid växelvist boende

Underhållsstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med låga inkomster.

Före reformen var maxbeloppet 786 kronor per månad för barn under 15 år och 861 kronor per månad för barn som är 15 år eller äldre.

Den 1 april år 2018 började stödet att fasas ut med 200 kronor per barn och år. År 2021 är stödet avskaffat.

Förändringar inom bostadsbidraget

Bostadsbidrag för växelvist boende barn infördes 1 mars 2018. Maxbeloppet är 1 300 kronor per månad för ett barn, 1 600 kronor per månad för två barn och 2 100 kronor per månad för tre eller flera barn.

Umgängesbidraget höjs från 300 till 500 kronor per månad för ett barn. Från 375 till 600 kronor per månad för två barn och från 450 till 700 kronor per månad för tre eller flera barn.

Inkomstgränsen höjs i flera steg, från 127 000 till 150 000 kronor år 2021 för ensamstående och från 63 500 till 75 000 kronor vardera för sammanboende. Inkomstgränsen är vad en förälder kan tjäna för att vara aktuell för ett maximalt bostadsbidrag.