ISF Rapport 2018:18 Publicerad 2018-12-19

Regelorientering och klientorientering hos handläggare

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat socialiseringen in i handläggarrollen vid Försäkringskassan. Studien är egeninitierad.

Det finns ingen större skillnad mellan nyanställda och erfarna handläggares attityder till regler och klienter vid Försäkrings­kassan. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport. I studien har ISF undersökt handläggarnas inställning till tre viktiga dimensioner av handläggarnas arbete. Dessa tre dimensioner kallar vi i denna studie för regelorientering, klientbemötande och klientanpassning.

Ett huvudresultat från studien är att vi inte hittar några stora skillnader mellan de nyanställda och de mer erfarna handläggarna vare sig när det gäller deras regelorientering, deras orientering mot klientbemötande eller deras orientering mot klientanpassning, när vi tar hänsyn till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de olika grupperna. Vi hittar inte heller några tydliga samband mellan anställningstid och handläggarnas orientering i de tre dimensionerna bland de erfarna handläggarna.

– Vi har inte hittat några tydliga samband mellan handläggarnas orientering i de delar av deras arbete som vi har undersökt och hur länge de har varit anställda, säger Jonas Thelander, som varit projektledare för granskningen.

Syftet med projektet har varit att undersöka om handläggarnas attityder och agerande förändras när deras anställningstid ökar och de blir mer erfarna. Studier från andra områden har indikerat att så kan vara fallet. Därför är det angeläget att öka kunskapen om hur handläggares attityder till regler och klienter eventuellt förändras över tid.

Studiens upplägg

Inom ramen för studien har det inte varit möjligt att följa nyanställda handläggare över tid. Därför undersöker vi i stället i vilken grad attityder och beskrivningar av deras agerande skiljer sig åt mellan handläggare med olika anställningstid.

Granskningen baseras på enkätsvar från ett urval mer erfarna handläggare och på svar från ett urval nyanställda handläggare. I studien granskas inte faktiskt agerande eller beslutsfattande hos handläggarna.

I rapporten undersöks också eventuella samband mellan andra faktorer som kön, ålder, utbildning och organisatorisk tillhörighet och graden av regelorientering, klientbemötande och klientanpassning hos handläggarna.