ISF Rapport 2018:16 Publicerad 2018-10-17

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat hur regeringens och Försäkringskassans förändrade styrning under åren 2012–2017 har fått genomslag i handläggningen av sjukpenning. Granskningen är egeninitierad.

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning.

Riksdag och regering har sedan år 2009 ett övergripande mål att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktig låg och stabil nivå. Samtidigt har fokus i styrningen av och i Försäkringskassan ändrats vart tredje år sedan år 2012. Detta har medfört att användandet av det bedömningsutrymme som ges i sjukförsäkringen varierar när styrningens fokus ändras.

– När tillämpningen varierar över tid utan att några betydelsefulla regeländringar har genomförts för sjukförsäkringen kan det äventyra rättssäkerheten över tid. Dessutom kan tilltron till socialförsäkrings­systemet påverkas, säger Inger Solberg, som varit projektledare för granskningen.

Fokusändringarna i regeringens styrning av Försäkringskassan avspeglas i myndighetens interna styrning. Det skapar nya villkor för handläggningen av sjukpenning. Dessutom förändras arbetets innehåll för handläggarna. När förtroende stod i fokus ägnade handläggarna mer tid åt att samordna försäkringen och delta i möten med andra aktörer, till exempel med arbetsgivaren och hälso- och sjukvården. När rättssäkerhet står i fokus ägnar handläggarna mer tid åt att utreda rätten till ersättning utifrån medicinska underlag.

– Det har visat sig vara svårt att åstadkomma en långsiktig låg och stabil sjukfrånvaro och samtidigt behålla förtroendet för myndigheten, säger Inger Sohlberg.

När regeringen gör uttalanden för att visa handlingskraft behöver de tänka på att uttalandena även tolkas som styrsignaler på alla nivåer i Försäkrings­kassan. Det är därför viktigt att alla led i styrkedjan värnar om hela uppdraget även om regeringen ändrar fokus i styrningen.

Se även ISF Rapport 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås.

ISF Rapport 2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporten är ett komplement till ISF Rapport 2018:16 och redogör för bakgrunden till regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020 och regeringens uppdrag till Försäkringskassan att bidra till att målet realiseras.