ISF Rapport 2018:6 Publicerad 2018-03-28

Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med kontroller och efterkontroller för att motverka felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer.

Risken för felaktiga utbetalningar till personer som är eller har varit i utlandet, så kallade gränsöverskridande situationer, kan både leda till att människor får fel ersättning, att statens utgifter ökar och att legitimiteten för socialför­säkringen minskar. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver därför prioritera gränsöverskridande situationer mer. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäk­ringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har analyserat hur myndigheterna arbetar för att identifiera och reducera risker för felaktiga utbetalningar i gränsöverskridande situationer.

– Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten behöver ta reda på omfattningen av felaktiga utbetalningar för att kunna bedöma hur kontroller i gränsöverskridande situationer ska prioriteras i relation till myndighetens övriga uppdrag, säger Niklas Österlund, projektledare.

I takt med att den internationella rörligheten ökar blir Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete för att kontrollera de ärenden som rör gränsöversskridande situationer allt viktigare. En av de främsta utmaning­arna för myndigheterna är att identifiera ärenden som rör gräns­över­skrid­ande situationer. Här visar ISF:s granskning att myndigheterna oftare skulle behöva samla in ny information som kan påverka vilken rätt till ersättning som den enskilde har.

– Det är svårt för den enskilde att avgöra under vilka förutsättningar man kan och inte kan ta med sig förmåner utomlands. Myndigheterna behöver på fler sätt än idag sprida information om skyldigheten för enskilda att anmäla förändringar till myndigheterna, säger Niklas Österlund, projektledare för granskningen.

Regelverket som påverkar om en person omfattas av svenskt social­för­säk­ringsskydd är komplicerat. Därför är det också viktigt att myndig­heterna genomför kontroller och inte förlitar sig på att enskilda anmäler om de flyttar eller börjar arbeta utomlands.