ISF Rapport 2018:8 Publicerad 2018-05-03

Social problematik och sjukskrivning – handläggning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat sambandet mellan social problematik och sjukskrivningar. Granskningen har genomförts enligt uppdrag av regeringen (S2016/07724/SF, delvis). Denna rapport fokuserar på Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden. I ISF Rapport 2018:9 redovisas den andra delen av uppdraget: sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning.

Social problematik i sjukskrivningsärenden behöver identifieras och utredas av Försäkringskassan eftersom sådan problematik kan på­verka arbetsförmågan och återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på upp­drag av regeringen. I uppdraget har det även ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. ISF konstaterar att det kan vara svårt för För­säkrings­kassan att nå det målet. Frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om målet ska kunna nås.

Social problematik kan ensamt eller tillsammans med andra faktorer orsaka en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Social problematik kan också utgöra hinder för återgång i arbete. Därför är det viktigt att sådan proble­matik identi­fieras och utreds. Social problematik är till exempel missbruk (eget eller anhörigs), barn i familjen som kräver mycket omsorg samt anhörig som är drabbad av svår sjukdom. Reglerna för rätt till sjukpenning tillåter inte att social problematik är den enda orsaken till att den försäk­rade har nedsatt arbetsförmåga – det krävs att problematiken leder till ett sjukdomstillstånd.

Granskningen visar att Försäkringskassan måste öka medvetenheten om och identifiera social problematik i sjukskrivningsärenden och ge ökat stöd till handläggarna hur dessa delar ska hanteras. Arbetet behöver prioriteras i Försäkringskassans verksamhet.

– För att Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning och ge rätt stöd och insatser för återgång i arbete behöver handläggaren ha kännedom om eventuell social problematik, säger Berit Hamrén, projekt­ledare för granskningen.

I uppdraget har det dessutom ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. Det är ett viktigt mål, men som kan vara svårt för Försäkringskassan att uppnå. Försäkrings­kassan genomför få personliga möten och handläggarna upplever det svårt att ställa frågor om våldsutsatthet. ISF konstaterar att frågan måste priori­teras inom hela verksamheten om målet ska kunna uppnås.

– Om handläggarna rutinmässigt ska fråga om våldsutsatthet måste de ges förutsättningar för det, både gällande hur ett sådant samtal ska hållas och hur den utsatta kvinnan kan ges rätt hjälp, säger Berit Hamrén.

Social problematik och sjukskrivning Öppnas i nytt fönster.