ISF Rapport 2018:4 Publicerad 2018-02-28

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen

ISF har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat effekterna av ändringarna gällande assistansersättning i socialförsäkringsbalken som trädde i kraft den 1 juli 2013.

Den 1 juli 2013 trädde en rad regeländringar, som syftar till att mot­verka fusk och fel i utbetalningar av assistansersättningen, i kraft. I den här rapporten följer ISF, på regeringens uppdrag, upp vilka åtgärder Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vidtagit med anledning av lagändringarna och vilka effekter dessa förändringar har haft.

Den första granskningen av regeländringarna presenterade ISF i rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämp­ning (ISF Rapport 2015:9).