ISF Rapport 2017:3 Publicerad 2017-02-28

Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands

När personer vistas utomlands eller planerar att studera, arbeta eller bosätta sig utanför Sveriges gränser är det viktigt att de har tillgång till tydlig information om hur deras socialförsäkring påverkas. Att gå miste om en förmån eller ta emot en förmån som man inte har rätt till kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har därför på uppdrag av regeringen kartlagt och granskat information om socialförsäkringar till personer som rör sig över Sveriges gränser. Rapporten fokuserar på personers rörlighet i Norden och inom EU.

ISF:s sammantagna bedömning är att det ofta är svårt att hitta infor­mation om hur utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands påverkar tillgången till socialförsäkringen. Människor behöver få vetskap om hur länge de kan kvarstå i den svenska socialförsäkringen i sådana situationer. De måste också förstå när de i stället övergår till att omfattas av ett annat lands socialförsäkringssystem.

När det gäller myndigheters tillhandahållande av information har de ur ett rättsligt perspektiv förhållandevis stor frihet att bedöma vilken omfattning på informationsverksamheten som är rimlig. En myn­dighet behöver alltid, med utgångspunkt i sitt uppdrag, ta ställning till vilka resurser som kan och bör läggas på informationsgivning.

Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har genomfört informationssatsningar på det internationella området. Satsningarna gäller bland annat information till nyanlända i Sverige och, för För­säk­ringskassans del, också information om rätten till sjukvård inom EU. Dessa prioriteringar innebär att information om vad som händer med den svenska socialförsäkringen för personer i Sverige, som av olika skäl planerar att vistas utomlands, har fått en undanskymd roll.

ISF:s granskning visar att Försäkringskassan behöver komplettera sin webbplats med information om hur tillgången till social­för­säkringen påverkas vid utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands. ISF bedömer att ändringarna är möjliga att genomföra utan att För­säk­­­rings­kassan behöver frångå sina kommunikationsmässiga val. I dag är Försäkrings­kassans webbaserade information alltför knapp­händig för att underlätta genomtänkta val i internationella situationer.

Granskningen visar att även Pensionsmyndigheten kan utöka sin webb­aserade information vad gäller utlandsrelaterade pensionsfrågor. Det gäller särskilt frågor som rör intjänande av pension.

De nordiska länderna har gjort gemensamma satsningar för att samordna information för personer som rör sig inom Norden. Några exem­pel är Nordiska ministerrådets egen informationstjänst Hallå Norden, olika gränstjänster och den myndighetsgemensamma Nordisk socialförsäkringsportal.

Kvaliteten på de olika nordiska informationstjänsterna varierar och informationen är inte alltid uppdaterad. Men ISF:s kartläggning indikerar att det finns väl fungerande informationstjänster för en del grupper som förflyttar sig inom Norden, bland annat gränstjänsten Öresunddirekt som riktar sig till personer som rör sig mellan Sverige och Danmark. Gränstjänsten erbjuder både digital och muntlig infor­mation i samverkan mellan Försäkringskassan och andra myndig­heter. Informationen är enligt ISF:s mening relevant och användbar.

Hallå Norden och Nordisk socialförsäkringsportal kommer att organiseras om och informationen ska samlas på en webbplats. ISF be­dömer att det är en positiv åtgärd att samordna informationen. En sådan sammanslagning, tillsammans med en välfungerande struktur för hur kvaliteten ska förbättras och upprätthållas, kan förhopp­nings­vis leda till en effektivisering av resurser och en förbättrad gemensam informationstjänst.

Summary report Social security when studying, working or moving abroad 2017:3 In English Pdf, 151.4 kB, öppnas i nytt fönster.