ISF Rapport 2017:8 Publicerad 2017-06-01

Kvinnors och mäns pensioner

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt skillnaderna och spridningen i pensionsutfall för kvinnor och män. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Denna rapport undersöker skillnaderna och spridningen i pensioner mellan kvinnor och män i dag och i framtiden. Analysen omfattar den totala pensionen, det vill säga den allmänna pensionen (inklusive efter­levandepension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd), tjänstepensionen samt den privata pensionen. Rapporten undersöker hur skillnaderna ser ut mellan och inom grupper med olika inkomst­nivå, samt mellan de som har arbetat inom olika sektorer på arbets­mark­naden och därmed täcks av olika tjänstepensionsavtal.

Analysen visar hur skillnader och spridning uppstår samt hur kvinnors och mäns pensioner kan förväntas utvecklas i framtiden. Den visar också hur skillnader och spridning skulle kunna utvecklas om andelen som täcks av tjänstepensioner minskar.

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Pensionerna speglar inkomstskillnader i arbetslivet. De skillnader och den spridning som finns i förvärvsrelaterade inkomster mellan och inom olika grupper, som män och kvinnor eller personer som arbetar i olika sektorer, kommer i stor utsträckning att överföras till den totala pensionen.
  • Kvinnor har lägre pensioner än män i alla sektorer. Trots att skillnaden har minskat över tid och beräknas minska framöver, beräknas kvinnor även i framtiden få lägre totala pensioner än män i alla sektorer och inkomstgrupper. Undantaget är kommunal sektor, där män och kvinnor beräknas få ungefär lika stora genomsnittliga totala pensioner.
  • Spridningen i total pen­sion är större bland män än kvinnor och den har ökat över tid. Störst är spridningen bland män som har arbetat i landsting och bland högutbildade män och kvinnor som arbetat i privat sektor.
  • Skillnader i pensionernas avkastning har liten betydelse för pensionernas framtida spridning. Det beror på att majoriteten väljer att ligga kvar i förvalet Såfan i premiepensionssystemet och att nästan alla väljer traditionell försäkring, ofta den förvalda, för sin tjänstepension under sparandetiden.
  • Staten och arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar vid utformandet av förval för kapitalplaceringen i premiepensionen och tjänstepensionerna eftersom nästan alla väljer att placera sitt pensionskapital enligt förvalet.
  • 94–96 procent av kvinnorna och 91–92 procent av männen får tjänstepension avsatt varje år. Om andelen som får avsättningar till tjänstepension skulle minska i framtiden skulle könsskillnaderna i total pension minska. Sprid­ningen i den totala pensionen skulle påverkas ytterst marginellt för kvinnor medan den skulle minska bland männen.

Summary report Women's and men's pensions 2017-8 In English Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och män Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.