ISF Rapport 2017:7 Publicerad 2017-05-16

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med att se till att informationen om enskildas generella personuppgifter och försäkringstillhörighet är korrekt, samt undersökt vilka konsekvenser det kan få om informationskvaliteten i registren brister. Granskningen är egeninitierad

För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det avgörande att Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens infor­mation om enskilda personer håller god kvalitet och att myndigheternas bedömningar av om en person omfattas av den svenska social­för­säkringen är korrekta.

Syftet med denna rapport är att beskriva Försäkringskassans arbete med att se till att uppgifterna i myndighetens register om generell personinformation och försäkringstillhörighet är korrekta. Eftersom Försäkringskassans registeruppgifter används av Pensionsmyndig­heten och delvis baseras på uppgifter från Skatteverket omfattar granskningen även samarbetet mellan dessa myndigheter när det gäller kvaliteten i dessa registeruppgifter.

De problem som studeras är i hög utsträckning kända på de relevanta myndigheterna, men det har inte funnits en övergripande sammanställning av existerande problem och deras potentiella konsekvenser. ISF:s granskning länkar samman existerande information till en helhet. Granskningen visar att det finns ett stort behov av att uppgradera den betydelse som relevanta myndigheter fäster vid informationskvaliteten i sina register.

Här beskrivs de övergripande slutsatserna av granskningen. I rapporten ges en djupare redovisning och analys av respektive slutsats.

  • Försäkringskassan behöver bli tydligare när det gäller hur de hanterar åtgärdsimpulser för generell personinformation, och när det gäller vem som har ansvar för vad.
  • Rutinerna för kontroller av vilka identiteter som skapas hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är bristfälliga.
  • Försäkringskassan behöver klargöra internt vad som ska göras när en person saknar känd hemvist.
  • Det finns problem att fastställa dödsfallsdatum i vissa ärenden.
  • Det är viktigt att så kallade p-koder som anger vilken eller vilka förmåner en person har blir korrekt registrerade.
  • Försäkringskassan har upphört att utreda försäkrings­tillhörighet i vissa situationer, vilket bidrar till att uppgifter om försäkringstillhörighet hålls mindre uppdaterade i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens system.
  • Att de granskade impulserna om försäkringstillhörighet inte utreds frigör resurser och hanteringen har stöd av ett uttalande från Högsta förvaltningsdomstolen och i förarbetet till reg­lerna om försäkringstillhörighet i socialförsäkringsbalken.
  • Att inte få sin försäkringstillhörighet prövad kan göra per­soner osäkra på vilket socialförsäkringsskydd de har rätt till.
  • Att Försäkringskassan inte bevakar försäkringstillhörighet för personer som är registrerade som omfattade av den svenska socialförsäkringen men som inte är folkbokförda i Sverige skulle kunna göra att det finns risk för felaktiga utbetalningar. För att undvika risk för felaktiga utbetalningar är det avgörande att alla förmånshandläggare har tillräcklig kompetens för att avgöra om personer som inte är folkbok­förda uppfyller villkoren för att vara fortsatt försäkrade i Sverige. Det är också viktigt att systemet reagerar på om en person inte är folkbokförd i alla förmåner som är auto­matiserade.
  • Det finns behov att undersöka djupare hur framtida pensions­rättigheter påverkas av Försäkringskassans registrerings­för­farande.

Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är beroende av folk­bokföringens uppgifter och utgår från dem i handläggningen. Det är därför av stor vikt att uppgifterna håller god kvalitet. Samtidigt finns det problem med övertäckning och undertäckning i folkbok­för­ings­registret. Skatteverket menar att myndigheterna har ett gemen­samt ansvar för att hålla god kvalitet i folkbokföringsregistret, och att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska rapportera in av­vikel­ser till Skatteverket. Skatteverket tillhandahåller därför en it‑tjänst för att rapportera in avvikelser, och Skatteverket önskar att myndigheterna ska använda den it-tjänsten. I dag är varken Försäk­rings­kassan eller Pensionsmyndigheten anslutna till tjänsten och båda skickar in avvikelser via pappersblanketter.

Summary report Data quality concerning basic personal information and applicable legislation 2017:7 In English Pdf, 141.6 kB, öppnas i nytt fönster.