ISF Rapport 2016:1 Publicerad 2016-12-06

Att använda lagens bedömningsutrymme

Det behövs en ökad medvetenhet om det utrymme för bedömningar som finns i lagstiftningen på socialförsäkringsområdet. Hur myndigheterna använder bedömningsutrymmet i sina beslut påverkar kostnaderna för socialförsäkringarna, bidrar till variationer i till exempel sjuktal och kan för den enskilde göra det oklart om hen har rätt till en förmån eller inte. Denna rapport diskuterar det utrymme för bedömningar som finns i lagstiftningen och hur de ut­maningar som bedömningsutrymmet medför kan hanteras. Rapporten är egeninitierad.

Myndigheternas beslut om rätt till förmån för enskilda styrs av gällan­de rätt, det vill säga lagstiftningen, dess förarbeten och even­tuell rättspraxis. Socialförsäkringslagstiftningen är (liksom annan lagstift­ning) oftast oprecis. Det innebär att den inte ensam räcker för att av­göra utfallet i ett enskilt ärende. Det finns ett bedömnings­utrymme när flera utfall i ett enskilt ärende är förenliga med gällande rätt.

Att lagstiftningen är utformad så beror oftast på att lagstiftaren medvetet velat göra det möjligt att ta hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet så att utfallet ska överensstämma med de syften som förmånen är tänkt att fylla.

Förutom behovet av att kunna väga in omständig­heter i det enskilda fallet kan det också finnas andra skäl till att reg­lerna är oprecisa: lagstiftningen ska vara hållbar över tid, begrepp ska definieras av sakområdesexpertis eller ge utrymme för en preci­sering genom rättspraxis med mera.

Denna rapport diskuterar:

  • olika typer av bedömningsutrymme i lagstiftningen
  • faktorer som kan påverka hur bedömningsutrymmet används
  • hur bedömningsutrymme kan studeras med sjukersättning som exempel
  • lagstiftarens och myndigheternas ansvar för att hantera bedömningsutrymmet
  • relevanta avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen.