ISF Rapport 2015:12 Publicerad 2015-11-02

Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning

ISF har på regeringens uppdrag granskat kvaliteten i beslut och beslutsunderlag i ärenden om tillfällig föräldrapenning samt hur Försäkringskassan styr kvalitetsutvecklingen inom förmånen.

Tillfällig föräldrapenning är en förmån som har betydelse för många föräldrar och som täcker många fler situationer än kortvariga perioder av vård av ett sjukt barn, till exempel i samband med ett barns födelse eller vid mer långvarig vård av allvarligt sjuka barn. Under år 2014 betalade Försäkringskassan ut tillfällig föräldrapenning till en total kostnad av cirka 6,6 miljarder kronor. Kostnaderna för förmånen och även antalet utbetalda nettodagar har ökat främst de senaste åren.

Tillfällig föräldrapenning handläggs på två av Försäkringskassans avdelningar, med ett flertal kontor runt om i landet. Utveckling av handläggningen inom tillfällig föräldrapenning görs främst i ett tvärfunktionellt forum utifrån verksamhetens förbättringsförslag. Granskningen visar att det finns en otydlighet kring uppdrag och ansvar för de tvärfunktionella grupper och nätverk som arbetar med utvecklingen av handläggning av tillfällig föräldrapenning. I utvecklingen av förmånen framstår det inte heller som att det rättsliga perspektivet är i fokus utan snarare bemötande och kvalitet i kundmötet. Om fokus i handläggningen är att möta kundens behov och godta uppgifter som lämnas i ansökan utan vidare utredning, finns det en risk för att kravet på att tillämpa regelverket på ett korrekt sätt inte får tillräckligt utrymme.

En stor andel av ärendena hanteras helt eller delvis maskinellt och detta gör att förutsättningarna för handläggningen är speciella. De ärenden som hanteras helt maskinellt kräver väl anpassade kontroller. De ärenden som till viss del behöver handläggas manuellt kräver i vissa fall mer omfattande utredning och bedömning. Dessa ärenden behöver i större utsträckning än i dag uppmärksammas för att säkerställa att beslutsunderlaget är tillräckligt. I den manuella handläggningen behöver Försäkringskassan också i större utsträckning än i dag sträva efter likformig utredning och bedömning av liknande situationer.

Granskningen visar att det kan vara svårt för föräldrar att veta vilka uppgifter som är nödvändiga för att Försäkringskassan ska ha ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma rätten till ersättning. Det förekommer att beslut fattas utan att ärendet är tillräckligt utrett eller att omständigheterna i ärendet är klarlagda. I den nuvarande hanteringen saknar Försäkringskassan tillräckliga möjligheter att säkerställa att utredningar och bedömningar av rätten till ersättning är likformiga. Granskningen visar att det finns indikationer på att föräldrar har fått olika beslut i liknande situationer. Vid utvecklingen av handläggningen är det angeläget att det rättsliga perspektivet får ett större utrymme och även att Försäkringskassan kan följa upp kvaliteten i hela handläggningen – även i de delar som sker maskinellt – och i alla typer av beslut om tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassan har under ett par år saknat en systematisk uppföljning av den rättsliga kvaliteten och en samlad bild av kvaliteten i tillfällig föräldrapenning. För närvarande införs ett nytt kvalitetssystem, som genom nationella kvalitetsanalyser ska beskriva kvaliteten och lyfta fram styrkor och förbättringsområden i handläggningen av förmånen. Granskningen visar att det finns en risk för att systemet inte ska ge en tillräcklig bild av om besluten i både maskinellt och manuellt handlagda ärenden är likformiga och följer gällande rätt.

Relaterade publikationer

Kvalitet i underhållsstöd Öppnas i nytt fönster.