ISF Rapport 2015:1 Publicerad 2015-09-01

Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron

Sedan hösten 2010 ökar sjukpenningtalet efter närmare 10 års stabil nedgång, och sedan 2014 även ohälsotalet, som inkluderar sjuk- och aktivitetsersättning. Detta har gett upphov till en tämligen intensiv diskussion om vilka faktorer som kan ligga bakom ökningen och vad som är adekvata motåtgärder.

Diskussionen tenderar att fokusera på enskilda faktorer – förhållanden i arbetslivet eller skolan, incitament för försäkrade eller arbetsgivare etcetera. I denna skrift ligger fokus i stället på samspelet mellan olika aktörer. Huvudbudskapet är att även om aktörerna var för sig – den försäkrade, läkaren, Försäkringskassans tjänstemän – har rimliga handlingsnormer, kan resultatet sammantaget bli en instabilitet som tar sig uttryck i en stadigt stigande eller (med andra förutsättningar) stadigt sjunkande sjukfrånvaro. Detta får konsekvenser för diskussionen om vad som är motiverat att göra i den rådande situationen.

Med denna skrift inleder ISF en ny publikationsserie, kallad ISF kommenterar. Publikationer i denna serie är tänkta som komplement till den offentliga debatten om socialförsäkringen. Texterna kommer att vara korta och bara undantagsvis presentera nya fakta. I stället ska de bygga på befintligt material från ISF eller andra källor och lyfta fram perspektiv eller fakta som inte fått tillräckligt utrymme i debatten. Denna första skrift behandlar sjukfrånvaron.

Med det valda formatet är det självklart att framställningen måste bli skissartad. En förhoppning är ändå att det valda perspektivet ska kunna bidra till att bredda debatten. Kanske kan det också ge uppslag till fördjupade analysinsatser på vissa punkter i sjukförsäkringssystemet.