ISF Rapport 2014:25 Publicerad 2014-11-28

Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning

I ett regeringsuppdrag har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) återigen granskat Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen om graviditetspenning. Den huvudsakliga slutsatsen är att tillämpningen blivit mer generös sedan den föregående granskningen, men att det fortfarande finns utrymme att bevilja fler kvinnor graviditetspenning.

Graviditetspenning kan betalas ut dels vid nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditet om kvinnan har ett fysiskt påfrestande arbete, dels vid risker i arbetsmiljön. I en tidigare rapport (2011:16) har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) redovisat en granskning av Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen. Denna rapport innehåller en uppföljning av den granskningen.

Fler kvinnor än i dag borde kunna beviljas graviditetspenning om Försäkringskassan, vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning, gjorde en sammanvägd bedömning av arbetsuppgifternas art, kvinnans individuella förutsättningar och särskilda besvär. Försäkringskassan tar i sin bedömning av arbetsförmågans nedsättning inte tillräcklig hänsyn till de särskilda besvär som kvinnan har och som påverkar arbetsförmågan. Vad som i förarbetena enbart utgör exempel på fysiskt påfrestande arbete får ofta tjäna som en uttömmande beskrivning. Å andra sidan skulle färre kvinnor beviljas ersättning, om Försäkringskassan i större utsträckning utredde arbetsgivarens möjligheter till omplacering. En bidragande orsak till de ovanstående bristerna i tillämpningen kan vara att Försäkringskassans styrning av tillämpningen inte är effektiv och att uppföljningen av hur reglerna tillämpas är otillräcklig.

Utformningen av Försäkringskassans beslut om graviditetspenning har förbättrats avsevärt sedan den föregående granskningen. Oftast är det också lätt att förstå vad som ligger till grund för besluten. Sedan den förra granskningen har Försäkringskassan arbetat med frågan och det arbetet har fått genomslag.

Sammanfattningsvis kan det ifrågasättas om graviditetspenning utgör ett tillräckligt stöd för de kvinnor som har nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditeten. Detta eftersom de som får avslag på sin ansökan om graviditetspenning i större utsträckning får sjukpenning eller föräldrapenning än andra gravida. Dessutom finns det en gränsdragningsproblematik mellan ersättningarna. Detta är omständigheter som kan motivera en översyn av lagstiftningen. En sådan översyn kan också motiveras av att nedsättningen av kvinnans arbetsförmåga bedöms på ett alltför restriktivt sätt när det gäller de fysiska påfrestningar som arbetsuppgifterna och kvinnans särskilda besvär innebär.

I samband med en sådan översyn är det viktigt att noga utreda vilka påfrestningar som riskerar kvinnans hälsa.

Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet