ISF Rapport 2014:15 Publicerad 2014-08-28

Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget

Syftet med denna rapport är att studera hur Försäkringskassans kontroller av att föräldern har avstått från arbete och att barnet har varit frånvarande från förskolan eller skolan påverkar förälderns uttag av tillfällig föräldrapenning efter kontrollen.

Föräldrar kan få ersättning från socialförsäkringen när de behöver avstå från arbete för att vårda ett sjukt barn. De flesta av barnens sjukdomsperioder är så korta att inget läkarintyg krävs och föräldern anmäler själv vård av barn till Försäkringskassan. För att minska risken för fusk och fel i försäkringen kontrollerar Försäkringskassan i ett slumpmässigt urval av ärenden att föräldern har avstått från arbete och att barnet har varit frånvarande från förskolan eller skolan under ersättningsperioden. Oftast väljs cirka 5 procent av ärendena ut till kontroll.

Rapporten använder data från Försäkringskassans register över ärenden som togs ut till kontroll under perioden oktober 2010–december 2013. Eftersom kontrollerna är slumpmässiga, går det att definiera en jämförelsegrupp och analysera effekter av kontrollerna. Till föräldrar som valts ut till kontroll (behandlingsgruppen) utgör ett slumpmässigt urval av föräldrar som anmälde tillfällig föräldrapenning samma vecka, men som inte blev utvalda till kontroll, jämförelsegruppen. Föräldrar i de två grupperna skiljer sig inte från varandra på något annat sätt än att Försäkringskassan har haft för avsikt att kontrollera behandlingsgruppens uttag av tillfällig föräldrapenning.

Under perioden upp till ett år före kontrollen har behandlingsgruppen och jämförelsegruppen utnyttjat tillfällig föräldrapenning på ett likartat sätt och i genomsnitt tagit ut lika många dagar med tillfällig föräldrapenning (knappt 9,2 bruttodagar per år). Efter kontrollen minskar uttaget av tillfällig föräldrapenning bland de föräldrar som valts ut till kontroll, jämfört med andra föräldrar. Under de två första månaderna efter kontrollen motsvarar det minskade antalet bruttodagar cirka 2 procents lägre uttag av tillfällig föräldrapenning i behandlingsgruppen. Effekten av kontrollen minskar med tiden och är statistiskt säkerställd i cirka fyra månader efter det att urvalet till kontrollen gjordes. Resultaten summerade på årsnivå visar att uttaget av tillfällig föräldrapenning minskar med cirka 0,13 bruttodagar under året efter kontrollen. Detta motsvarar ett minskat uttag av ersättningsdagar på cirka 1,4 procent under ett år.

Resultaten visar också att kontrolleffekten varierar med förälderns utbildningsnivå. Föräldrar med förgymnasial utbildning minskar sitt uttag av tillfällig föräldrapenning med cirka 4,3 procent till följd av kontrollen, medan minskningen är 1,8 procent för föräldrar med gymnasial utbildning. Kontrollen påverkar inte uttaget av tillfällig föräldrapenning bland föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Effekterna av kontrollen är relativt små på individnivå men ändå ekonomiskt viktiga eftersom Försäkringskassan under 2013 betalade ut cirka 5,8 miljarder kronor i tillfällig föräldrapenning. En grov uppskattning ger att intäkterna från kontrollerna är större än Försäkringskassans kostnader för kontrollsystemet. Detta gäller även om beräkningarna inte tar hänsyn till att kontrollsystemet som sådant har en preventiv inverkan på förekomsten av fusk och fel i användandet av tillfällig föräldrapenning.

Equilibrium effects of monitoring