ISF Rapport 2014:14 Publicerad 2014-06-30

Handläggningen av bostadstillägg

Denna rapport är den tredje och avslutande från ett flerårigt regeringsuppdrag som avser granskning av kvaliteten i handläggningen av bostadstillägg inom Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Uppdraget innefattar också att följa upp övergången från tidsbestämda beslut till beslut som gäller tills vidare och undersöka vilka effekter de nya reglerna får för handläggningstiderna och för kvaliteten i underlag och utbetalningsbelopp. I rapporten sammanfattas iakttagelserna från hela granskningsperioden.

Bostadstillägg är en viktig förmån för många med ålderspension eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Förmånens storlek beror av både inkomst och bostadskostnad. Höga krav på träffsäkerhet har lett till ett komplicerat regelverk, med flera negativa effekter. Träffsäkerheten är också hög i den meningen att de hushåll som får förmånen har låga inkomster. Å andra sidan leder de komplicerade reglerna till ett underutnyttjande, vilket drar ned träffsäkerheten.

Komplexiteten leder också till en hög andel felaktiga beslut hos både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Felfrekvensen har sjunkit i förhållande till föregående granskning men måste fortfarande anses som otillfredsställande.

ISF har ännu inte kunnat registrera några effekter på produktivitet eller handläggningstider av övergången till tillsvidarebeslut.
I ett system med tillsvidarebeslut förskjuts hanteringen av bostadstillägg från att i första hand gälla ansökningar till att gälla ändringsanmälningar och efterkontroller. Det är därför viktigt att produktiviteten följs på ett sätt som fångar alla delar i hanteringen av bostadstillägg.

ISF har i tidigare rapporter visat att det finns problem med att hålla en hög kvalitet (definierat som att korrekt beslut fattas med hänsyn till regelverket samt att tillräckligt underlag för besluten finns) i besluten om bostadstillägg. Denna rapport visar att kvaliteten kan ha blivit något bättre, men att andelen fel fortfarande är för hög. I tidigare rapporter har ISF identifierat ett antal problem i handläggningen av bostadstillägg. Det gäller exempelvis svårigheter att beräkna bostadskostnaden, problem med hanteringen av kapitalinkomst och förmögenheter samt oklarheter i informationen som lämnas till den försäkrade. I granskningen konstateras att dessa problem kvarstår.

55 procent av mottagarna vid Försäkringskassan och 30 procent av mottagarna vid Pensionsmyndigheten har fått ändrat bostadstillägg utöver de förändringar som sker i och med årsomräkningen av till exempel ålderspension och tjänstepension. Vid båda myndigheterna är det något vanligare att beloppet har höjts än att det har sänkts.

Det är för tidigt att säga något om hur stabila tillsvidarebeslut kommer att vara på sikt, men det finns inte något som talar för att de kommer att vara stabila över tid. Förhållanden som påverkar bostadstillägget har i många fall ändrats redan en kort tid efter införandet, och det rör sig inte enbart om små beloppsförändringar.

ISF bedömer att båda myndigheterna i större utsträckning än hittills behöver analysera resultaten av efterkontrollerna. I detta bör ingå att identifiera både effektiva efterkontroller och grupper med låg anmälningsbenägenhet. Det är positivt att kontrollerna kompletteras med slumpmässiga och riktade kontroller på det sätt som myndigheterna gör. Myndigheterna har dock fortfarande en begränsad kännedom om anmälningsbenägenheten hos de försäkrade och därmed har de inte heller tillräcklig kunskap om hur en effektiv kontroll bör se ut.

Förenklingar av såväl regelverket som handläggningen är eftersträvansvärda, men samtidigt måste bostadstillägget bevaras som en behovsprövad förmån.

Enligt ISF:s uppfattning skulle en lösning på de problem som uppmärksammats kunna delas upp i tre delar som tillsammans skulle kunna ge ett fortsatt stöd till mottagarna på ungefär samma nivå som i dag, och samtidigt kunna ge flera av de personer som i dag inte ansöker om förmånen ekonomiskt stöd. Administrationen skulle också kunna förenklas.

  • Den första delen innebär en viss höjning av garantiersättningen respektive garantipensionen.
  • Den andra delen är ett bostadstillägg med ett visst maxbelopp som prövas automatiskt för alla som har grundförmånen. Denna del av förmånen skulle baseras på en enklare inkomstprövning och vara oberoende av den faktiska boendekostnaden.
  • Den tredje delen är en förmån som mottagarna av någon av de aktuella grundförmånerna får ansöka om, precis som det nuvarande bostadstillägget. Förmånen kan också i övrigt likna nuvarande bostadstillägg.

Ett förslag med denna inriktning skulle kunna utredas inom ramen för förslagsvis en offentlig utredning.

Handläggning av bostadstillägg - Hanteringen under 2011

Handläggningen av bostadstillägg - införande av tillsvidarebeslut Öppnas i nytt fönster.