ISF Rapport 2014:9 Publicerad 2014-06-16

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

Det huvudsakliga resultatet som presenteras i denna rapport är att de allra flesta som är sjukskrivna har upplevt ett positivt bemötande från Försäkringskassan. Det gäller oavsett ålder, utbildningsnivå, sjukskrivningsorsak, boendelän eller födelseland. Även en majoritet av de som fått sin sjukpenning indragen har upplevt ett positivt bemötande, men andelen som gjort det är betydligt lägre än bland de sjukskrivna.

Alla personer har rätt att få ett korrekt och gott bemötande av personer inom myndigheter och från hälso- och sjukvården. Med bemötande avses här inte enbart personliga möten, utan även andra former av kontakter till exempel via telefon eller brev. En central fråga för såväl Försäkringskassan som för hälso- och sjukvården är hur man kan uppnå ett högt förtroende och främja återgång i arbete bland långtidssjukskrivna personer. Det finns olika teorier om hur bemötande av sjukskrivna skulle kunna påverka deras vilja och förmåga till återgång i arbete. Några av dessa tar sin utgångspunkt i att upplevelsen av bemötande kan påverka en persons självkänsla och därmed vilja och energi till att agera, till exempel för att återgå i arbete. Ytterligare utgångspunkter är att negativt bemötande skulle kunna leda till stress, ta energi från tillfrisknande, rehabilitering och åtgärder för att återgå i arbete. Andra teorier pekar på betydelsen av att känna sig delaktig och aktiv, av att få och ge relevant information och betydelsen av professionell kommunikation och patientcentrerad vård.

I denna rapport presenteras resultat från en enkätundersökning om hur sjukskrivna och personer som fått sin sjukpenning indragen upplever att de blivit bemötta av Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. I rapporten görs en jämförelse av upplevelsen av bemötandet från Försäkringskassan år 2013 med resultaten från en liknande undersökning från år 2004.

Huvudresultatet är att de flesta som är sjukskrivna har upplevt ett positivt bemötande från Försäkringskassan. Det gäller oavsett ålder, utbildningsnivå, sjukskrivningsorsak, boendelän eller födelseland. Även en majoritet av dem som fått sin sjukpenning indragen har upplevt ett positivt bemötande, men andelen som gjort det är betydligt lägre än bland de sjukskrivna. En stor andel upplevde att det positiva bemötandet hade främjat deras möjligheter till återgång i arbete, särskilt vad gäller hälso- och sjukvården. Bland dem med indragen sjukpenning fanns en större andel som ansåg att negativt bemötande hade hindrat möjligheterna till återgång i arbete. Jämfört med 2004 års undersökning kan situationen sägas vara stabil, med vissa förbättringar exempelvis när det gäller personer med psykiska diagnoser.

Resultaten visar att det finns utvecklingspotential för Försäkringskassan att förbättra bemötandet så att även personer som fått beslut om indragen sjukpenning ska uppleva att de möts med respekt och att de förstår informationen i de skriftliga besluten.