ISF Rapport 2013:19 Publicerad 2013-12-12

Slopat frånvarointyg

För att förhindra missbruk av tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) krävdes fram till årsskiftet 2012/13 ett intyg om barnets frånvaro innan ersättningen kunde betalas ut. Intyget slopades på grund av höga administrativa kostnader och därför att regeringen ansåg att Försäkringskassan hade goda möjligheter att kontrollera föräldrarnas användande av försäkringen utan intyg. Denna rapport är ett svar på regeringsuppdraget att analysera hur föräldrarna använder vab efter borttagandet av intyget om barns frånvaro. I uppdraget har också ingått att följa Försäkringskassans arbete med att förhindra fel och fusk med vab-förmånen.

Rapporten visar att vab-användningen bland föräldrarna var högre i början av 2013 än vid samma tid året innan. Ökningen var dock liten jämfört med den normala variationen och började dessutom flera månader innan intyget togs bort. Det är därför inte troligt att borttagandet av frånvarointyget hade någon större effekt på hur föräldrarna använde försäkringen under det första halvåret 2013. Det är dock svårt att identifiera orsakssamband på ett trovärdigt sätt därför att det finns många andra faktorer som också påverkar föräldrarnas användning av tillfällig föräldrapenning över tiden (till exempel variationen i sjukdomsepidemier), och det saknas en lämplig jämförelsegrupp som inte påverkades av det slopade intygskravet.

Rapporten visar också att Försäkringskassan relativt sällan kontrollerar att barnet varit frånvarande från förskola eller skola och att föräldern inte arbetat under ersättningsperioden. Under vissa perioder kontrolleras detta inte alls. Kontrollnivån har inte heller justerats efter borttagandet av intyget. Den låga kontrollnivån gör det svårt att bedöma hur mycket fel det finns i tillfällig föräldrapenning. Det är svårt att bedöma vad den optimala kontrollnivån är, men tidigare beräkningar av optimala kontrollinsatser i tillfällig föräldrapenning tyder på att den är betydligt högre än kontrollnivån i dag. Att helt sluta med kontroller under vissa perioder ökar risken för överutnyttjande och kan på sikt hota försäkringens legitimitet.

Det är också problematiskt att Försäkringskassan efter borttagandet av frånvarointyget har bristande möjligheter att kontrollera frånvaron för de barn som vistas i en privat förskola eller skola. Numera har endast kommunala förskolor och skolor en skyldighet att lämna uppgifter om barns frånvaro till Försäkringskassan. En fungerande kontrollverksamhet kräver dock att alla förskolor och skolor har samma uppgiftsskyldighet.

Försäkringskassan arbetar med att utveckla en riskprofileringsmodell för att kunna rikta kontrollerna mot ärenden med större risk för fel. Riskprofileringen är ett sätt att använda de begränsade kontrollresurserna mer effektivt. Det är dock fortfarande för tidigt att säga hur väl systemet kommer att fungera när det är implementerat och hur mycket nivån på de slumpmässiga kontrollerna borde ändras till följd av riskprofileringen.

Summary in English Pdf, 132.3 kB, öppnas i nytt fönster.